Archiwum Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921), tom 2

////Archiwum Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921), tom 2

Archiwum Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921), tom 2

55,00 

Opracowanie Marian Marek Drozdowski

Tom II Archiwum zawiera wybór dokumentów oraz artykułów prasowych wraz z omówieniami będących zapisem działalności  ruchów politycznych, społecznych, młodzieżowych, ludności cywilnej,  a także Kościoła katolickiego i innych wyznań w okresie wojny polsko-bolszewickiej zakończonej traktatem ryskim. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do młodzieży studenckiej i szkół średnich, oficerów- wychowawców Wojska Polskiego, instruktorów harcerskich i Sokolich, duszpasterzy pracujących przede wszystkim z młodzieżą, działaczy kultury i instytucji samorządowych, pracowników mediów i szerokiego grona miłośników historii.

Opis

Opracowanie Marian Marek Drozdowski

Tom II Archiwum zawiera wybór dokumentów oraz artykułów prasowych wraz z omówieniami będących zapisem działalności  ruchów politycznych, społecznych, młodzieżowych, ludności cywilnej,  a także Kościoła katolickiego i innych wyznań w okresie wojny polsko-bolszewickiej zakończonej traktatem ryskim. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do młodzieży studenckiej i szkół średnich, oficerów- wychowawców Wojska Polskiego, instruktorów harcerskich i Sokolich, duszpasterzy pracujących przede wszystkim z młodzieżą, działaczy kultury i instytucji samorządowych, pracowników mediów i szerokiego grona miłośników historii.

SPIS TREŚCI

Część I
Ruch Narodowy. Zbiór dokumentów – wstęp i oprac. Jan Żaryn
Wojna polsko-bolszewicka i pokój ryski w perspektywie obozu narodowego
1. Artykuł z „Gazety Warszawskiej” pt. Groźba strajku (fragmenty)
2. Relacja tygodnika „Posiew” pt. Dzień Armii Ochotniczej
3. Głos posła ZLN Stanisława Głąbińskiego w sprawie utworzenia rządu
koalicyjnego z udziałem jego klubu pod przewodnictwem Wincentego
Witosa
4. Przemówienie Marszałka Sejmu Ustawodawczego Wojciecha Trąmpczyńskiego
zamykające 166. posiedzenie SU
5. List gen. Józefa Hallera do Towarzystwa „Rozwój” na temat formowania
się „ochotniczego szwadronu jazdy Rozwój”
6. Apel władz m.st. Warszawy do mieszkańców stolicy, by wstępowali do Straży
Obywatelskiej
7. Apel władz miasta st. Warszawy do mieszkańców stolicy i informacja
o powołaniu Rady Obrony Stolicy
8. Relacja „Kuriera Warszawskiego” z pożegnania gen. Maxime’a Weyganda
9. Informacja tygodnika „Zjednoczenie” pt. Z pobytu bolszewików u nas
10. Przemówienie Marszałka Sejmu Ustawodawczego Wojciecha Trąmpczyńskiego,
otwierające 167. posiedzenie SU, pierwsze po wygranej Bitwie Warszawskiej
11. Głos w wolnych wnioskach posła ZLN ks. Kazimierza Lutosławskiego
w sprawie fundamentalnej zasady ustrojowej Polski Odrodzonej
12. Informacja „Kuriera Warszawskiego” o uroczystościach ku czci obrońców
pod Ossowem
13. Głos ks. Kazimierza Lutosławskiego podczas 168. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego
w dyskusji na temat zapisów projektowanej konstytucji
14. Wniosek nagły złożony przez posła ZLN Mariana Seydę o zabezpieczeniu
praw Rzeczypospolitej w Gdańsku, w związku z tajnym wsparciem przez
władze Wolnego Miasta bolszewików (fragment)
15. Wniosek posła Narodowo-Chrześcijańskiego Klubu Robotniczego ks. Zygmunta
Kaczyńskiego w sprawie zachowania się władz Gdańska w okresie
najazdu bolszewickiego latem 1920 r.
16. Przemówienie posła ZLN prof. Stanisława Głąbińskiego wygłoszone podczas
170 posiedzenia SU w imieniu klubu parlamentarnego na temat exposé
premiera Wincentego Witosa
17. Pamiętnik Stanisława Grabskiego, opisujący rozmowy polsko-bolszewickie
zakończone 12 X 1920 r. podpisaniem dokumentów, stanowiących podstawę
pokoju ryskiego z marca 1921 r. (fragment)
18. Przemówienie Marszałka SU Wojciecha Trąmpczyńskiego, otwierające dyskusję
na 177. posiedzeniu parlamentu nad umową o preliminariach pokojowych
z 11 X 1920 r. oraz umową o rozejmie z 12 X 1920 r. sporządzonych
i podpisanych w Rydze przez pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
tudzież pełnomocników Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki
Rad i Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad
19. Głos Mariana Seydy złożony w imieniu ZLN w dyskusji na temat umowy
o preliminariach pokojowych z dnia 11 października 1920 r. oraz umowy
o rozejmie z dnia 12 X 1920 r. sporządzonych i podpisanych w Rydze
20. Wniosek członka Komisji Oświatowej SU ks. Kazimierza Lutosławskiego
zgłoszony podczas 179 posiedzenia Sejmu w sprawie pomocy materialnej
dla akademików podlegających demobilizacji po wojnie polsko-
-bolszewickiej
21. Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej wygłoszone przez jej wiceprzewodniczącego
ks. Kazimierza Lutosławskiego podczas 180. posiedzenia SU
w sprawie zniesienia cenzury prewencyjnej w związku z zakończeniem
działań wojennych
22. Relacja „Kuriera Warszawskiego” z obchodów drugiej rocznicy odzyskania
niepodległości w Warszawie, pt. Rocznica wolności
23. Przemówienie marszałka SU Wojciecha Trąmpczyńskiego, zarządzającego
głosowanie nad konstytucją marcową podczas 221. posiedzenia Sejmu
24. Przemówienie członka polskiej delegacji w Mińsku i w Rydze, posła ZLN
Stanisława Grabskiego, wygłoszone podczas 223. posiedzenia parlamentu
14 IV 1921 r. w ramach dyskusji nad ratyfikacją traktatu ryskiego
25. Projekt ustawy przeciw komunistom przygotowany przez posłów narodowo-
-demokratycznych SU

Część I I
Ruch ludowy. Zbiór dokumentów – wstęp i oprac. Janusz Gmitruk
i Mateusz Ratyński
Wstęp
1. Artykuł posła PSL „Piast” Jana Dębskiego pt. Wojsko do broni! Naród
do pracy!
2. Artykuł prezesa PSL-Lewica, posła Jana Stapińskiego pt. Prawdziwy stan
rzeczy
3. List lidera PSL „Wyzwolenie” Stanisława Th ugutta pt. Do moich przyjaciół . 145
552
4. Wspomnienia Jana Dębskiego, posła, przewodniczącego Klubu Sejmowego
PSL „Piast”, o ochotniczym udziale w wojnie polsko-bolszewickiej
5. Stosunek inteligencji do włościan na podstawie notki z dziennika Zofii
Dąbskiej z domu Woyniłłowicz
6. Odezwa PSL „Wyzwolenie” skierowana do włościan
7. Odezwa PSL „Wyzwolenie” skierowana do włościan
8. Odezwa PSL „Wyzwolenie” do rezerwistów i poborowych
9. Odezwa PSL „Piast” do włościan
10. Artykuł prezesa PSL-Lewica, posła Jana Stapińskiego pt. Kto chce pokoju –
niech idzie do wojska
11. Artykuł lidera PSL „Wyzwolenie” Maksymiliana Malinowskiego pt. Oblężenie
Warszawy
12. Artykuł posła PSL-Lewica Józefa Sanojcy pt. U wrót nowego życia
13. Przemowa posła PSL „Piast”, wicemarszałka Sejmu Ustawodawczego Stanisława
Osieckiego w debacie sejmowej nad ustawą o ratyfi kacji umowy
o pokoju preliminaryjnym i rozejmie zawartym w Rydze
14. Przemowa posła PSL „Piast”, przewodniczącego Klubu Poselskiego Jana
Dębskiego w debacie sejmowej nad ustawą o przejęciu na własność państwa
ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej i o nadaniu ziemi żołnierzom
Wojska Polskiego
15. Artykuł na łamach „Piasta”, organu PSL „Piast”, pt. Nowe zadania

Część I I I
Ruch robotniczy. Zbiór dokumentów – wstęp i oprac. Michał Śliwa
Wstęp
1. Fragmenty programu PPS, przyjętego na XVII Kongresie PPS .
2. Oświadczenie wiecu zorganizowanego przez działaczy chrześcijańsko-demokratycznych
3. Apel do „Obywateli robotników” Klubu poselskiego Narodowej Partii Robotniczej
(fragment)
4. Oświadczenie Klubu Radnych PPS m.st Warszawy w sprawie obowiązków
obywatelskich robotników
5. Odezwa Wydziału Wojskowego CKW PPS w związku z agresją bolszewicką
6. Informacja wywiadu wojskowego o uchwałach Rady Naczelnej PPS
7. Propozycje rozejmowe Ignacego Daszyńskiego, zgłoszone na posiedzeniu
Rady Obrony Państwa
8. Artykuł Jana Maurycego Borskiego pt. Warszawa, charakteryzujący oblicze
społeczne stolicy w lipcu 1920 r.
9. Odezwa polskich stronnictw politycznych i związków zawodowych do ludności
Górnego Śląska
10. Komunikat Informacyjny (Sprawy polityczne) o Robotniczym Komitecie
Obrony Warszawy (fragment)
11. Odezwa Robotniczego Komitetu Obrony Niepodległości .
12. Komunikat informacyjny pt. PPS a sprawa wojny o pokoju
13. Żądania ludu Warszawy, wysuwane na wiecach robotniczych
14. Artykuł Mariana Malinowskiego w „Robotniku” pt. Stanowisko proletariatu
Warszawy
15. Deklaracja wicepremiera Ignacego Daszyńskiego dla dziennika „Le Temps”
16. Żądanie „Robotnika” rozwiązania Straży Obywatelskiej
17. Komunikat Informacyjny o sytuacji wewnętrznej PPS (fragment)
18. Ocena polityki PPS przez Komunikat Informacyjny po Preliminariach pokojowych
i Rozejmie z Rosją Sowiecką (fragmenty)
19. Wspomnienia Ignacego Daszyńskiego, przywódcy PPS, wiceprezydenta
Rządu Obrony Narodowej (fragment)

Część I V
Komuniści i kryptokomuniści wobec Polski okresu Rządu Obrony
Narodowej – wstęp i oprac. Karol Sacewicz
1. Artykuł z „Gazety Warszawskiej” pt. Groźba strajku (fragmenty)
2. Artkuł z „Młota” pt. Tonący brzytwy się chwyta ukazujący stosunek do Rady
Obrony Państwa
3. Komunikat Informacyjny (sprawy polityczne) nr 40(107) (fragmenty)
4. Odezwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski,
piętnująca formowanie się Armii Ochotniczej i działania Rządu Obrony
Narodowej
5. Odezwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski
żądająca uwolnienia więźniów komunistycznych i grożąca śmiercią polskim
władzom państwowym oraz działaczom politycznym (fragmenty)
6. Komunikat Informacyjny (sprawy polityczne) nr 41(108) (fragment)
7. Odezwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski
oraz Centralnego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej
(Opozycja) pt. Do robotników Polski!
8. Artykuł z „Gońca Czerwonego. Organu Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego
Polski” sławiący ofensywę Armii Czerwonej
9. Artykuł z „Robotnika” pt. Ajenci rosyjscy jako „Rząd rewolucyjny”
10. Komunikat Informacyjny (sprawy polityczne) nr 45(112) (fragment)
11. Odezwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski,
przedstawiająca Rosję bolszewików jako ostoję niepodległości Polski i jednocześnie
wzywająca działaczy komunistycznych świata do podejmowania
działań osłabiających pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej Polskiej
w imię obrony państwa bolszewików (fragmenty)
12. Artykuł z „Robotnika” pt. Bankructwo komunizmu polskiego
13. Komunikat Informacyjny (sprawy polityczne) nr 53(120) o sytuacji społecznej,
politycznej, aprowizacji, działalności KPRP oraz sprawach zagranicznych
(fragment)
14. Odezwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski
ukazująca stosunek do zawartych preliminariów pokojowych oraz idei
pokoju definitywnego
15. Artykuł z organu prasowego Radykalnego Stronnictwa Chłopskiego „Chłopska
Sprawa. Tygodnik polityczny chłopski”, przedstawiający różnice pomiędzy
oczekiwaniami „polskiego chłopa” a działaniami komunistów
16. Artykuł pt. Zbrodnicze plany jasniepanów!, zamieszczony na łamach
„Na Barykady! Żołnierskiego pisma komunistycznego” o wartości pokoju
ryskiego, o przyszłej wojnie i polityce zagranicznej Polski, o konieczności
demobilizacji całej armii polskiej i obronie Rosji Sowieckiej
17. Projekt rezolucji o sytuacji w Polsce dyskutowany podczas II Konferencji
Partyjnej Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (fragmenty)
18. Artykuł pt. Pokój, opublikowany na łamach „Gromady. Gazety Komunistycznej
Partii Robotniczej Polski (Sekcji Międzynarodówki Komunistycznej)”,
ukazujący stosunek komunistów do traktatu ryskiego
19. Artykuł z „Czerwonego Sztandaru” pt. Ich konstytucja, ukazujący krytyczny
stosunek komunistów do zapisów ustawy zasadniczej

Część V
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła katolickiego i innych związków
religijnych – wstęp i oprac. Wiesław Jan Wysocki
1. Memorandum biskupa mińskiego Zygmunta Łozińskiego do Naczelnego
Wodza i Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w sprawie wschodnich
granic Rzeczypospolitej
2. List pasterski biskupów polskich do narodu
3. List biskupów polskich do Ojca Świętego Benedykta XV o zagrożeniu bolszewickim
4. Biskupi polscy do episkopatu świata wobec zagrożenia bolszewickiego
5. List biskupa polowego Wojska Polskiego Stanisława Galla do polskiego
duchowieństwa wojskowego
6. Polecenie pasterskie metropolity warszawskiego ks. kard. Aleksandra Kakowskiego
o zadaniach duchowieństwa w ramach obrony Kraju w nawiązaniu
do listu Episkopatu Polski do narodu
7. Odezwa zarządu warszawskiej Gminy Żydowskiej z apelem o udział w obronie
kraju
8. Odezwa Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego Do braci ewangelików . 285
9. List pasterski biskupów polskich do narodu po konferencji na Jasnej Górze 287
10. Akt biskupów polskich poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusa
i ponowne obranie Matki Bożej Królową Polski
11. Rozporządzenie metropolity warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego,
związane z nowenną błagalną i innymi nabożeństwami w kościołach warszawskich
oraz przedsięwzięciami duszpasterskimi i zbiórkami organizowanymi
na potrzeby wojska i dla pokrzepienia ducha
555
12. Odezwa metropolity warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego do kleru
m.st. Warszawy o obowiązku trwania na stanowisku wobec groźby agresji 294
13. Wezwanie metropolity warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego
do kleru Archidiecezji Warszawskiej o obowiązku pozostawania w parafi ach
z wiernymi
14. Ks. kanonika Antoniego Szlagowskiego mowa nad trumną śp. ks. Ignacego
Skorupki w kościele garnizonowym Wojska Polskiego w Warszawie
15. List biskupa wileńskiego Jerzego Matulewicza do nuncjusza Achille Rattiego 299
16. List Ojca Świętego Benedykta XV do biskupów polskich o modłach za Polskę
jako przedmurze chrześcijaństwa i zagrożeniu całego chrześcijańskiego
świata
17. List pasterski biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego do duchowieństwa
diecezjalnego
18. Wezwanie metropolity warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego
do kleru Archidiecezji Warszawskiej o ofiarność na rzecz Komitetu Wigilijnego
dla żołnierza polskiego
19. List pasterski biskupa polowego Stanisława Galla do żołnierzy przed Wielkanocą
20. Homilia biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego w Archikatedrze
Rzeczypospolitej w Warszawie (fragment)
21. Odezwa biskupów polskich do wiernych
22. List pasterski metropolity warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego
w pierwszą rocznicę „Cudu nad Wisłą”
23. List pasterski biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara przypominający
rocznicę „Cudu nad Wisłą”
24. List pasterski biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego w rocznicę
„Cudu nad Wisłą”
25. Akt oddania Polski opiece Najświętszej Panny Maryi przez Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego

Część V I
Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa – wstęp i oprac.
Anna Reichert .
Wstęp
1. Informacja „Kuriera Warszawskiego pt. Komitet Obywatelski
2. Protokół posiedzenia Komitetu Obywatelskiego dla wszystkich spraw, związanych
z formowaniem Armii Ochotniczej i obroną państwa, odbytego
w Pałacu Namiestnikowskim
3. Informacja pisma codziennego „Naród” pt. Ze Związku Rzemieślników
Chrześcijan
4. Odezwa Weteranów z 1863 do Narodu
5. Informacja Jana Czempińskiego o przebiegu święta Armii Ochotniczej
w Warszawie

6. Apel w sprawie Śląska
7. Odezwa Straży Kresowej
8. Informacja uchwale Zarządu Warszawskiej Gminy Starozakonnych
9. Wezwanie Towarzystwa Przyjaciół Pragi
10. Apel Towarzystwa Miłośników Historii o poparcie Pożyczki Obrony i Odrodzenia
Polski
11. [nagłówek?]
12. Wileńska Legia Kobiet
13. Statut Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa
14. Artykuł z Tygodnika Ilustrowanego pt. Zagadnienie jedności (pokój
społeczny)
15. Informacja pisma codziennego „Naród” pt. YMCA pozostaje w Warszawie
16. Sytuacja w Płocku
17. Bolszewicy w Radzyminie i Chełmie
18. Pogrzeb bohaterów
19. Informacja pisma codziennego „Naród” pt. O ekwipunek dla żołnierza
20. Informacja pisma codziennego „Naród” pt. Ofiary na rzecz żołnierza
21. Informacja o działalności PCK
22. Bolszewicy w Siedlcach
23. Apel „Tygodnika Ilustrowanego” pt. Warszawo do broni!
24. Informacja tygodnika „Zjednoczenie” pt. Z pobytu bolszewików u nas
25. Informacja Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego pt. Odzyskanie Sejn
i Krasnopola
26. Relacja Tadeusza Kończyca o bolszewikach w Stryju
27. Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa .
28. Oświadczenie Zarządu Związku Ziemian z dnia 18 IX 1920 r.
29. Pożegnanie Stary Obywatelskiej
30. Po dwóch latach
31. Sprawozdanie z działalności Straży Obywatelskiej m. st. Warszawy, latem
1920 roku. (fragment)
32. Sprawozdanie z działalności Sekcji Opieki nad Żołnierzem Obywatelskiego
Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa

Część V I I
Rada Obrony Stolicy – wstęp i oprac. Lech Królikowski .
Wstęp
1. Informacja Ministerstwa Spraw Wojskowych o zasadach tworzenia oddziałów
Obrony Warszawy
2. Obwieszczenie gen. Franciszka Latinika o uprawnieniach publiczno-prawnych
Gubernatora Wojskowego na terenie Warszawy i okolic
3. Odezwa Prezydenta Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa do mieszkańców
Warszawy w związku z agresją bolszewicką
4. Informacja o powołaniu Rady Obrony Stolicy
5. Informacja o działalności Rady Obrony Stolicy
6. Artykuł redakcyjny „Tygodnika Ilustrowanego” pt. Obrona Warszawy
7. Wizyta kierownictwa ROS na froncie
8. Opinia gen. Maxime’a Weyganda o zwycięstwie pod Warszawą
9. Uchwała Rady Obrony Stolicy o pomocy Warszawy dla Lwowa
10. Po zwycięstwie, artykuł „Kuriera Warszawskiego”
11. Echa obrony stolicy
12. Pożegnanie gen. Weyganda
13. List pożegnalny gen. Maxime’a Weyganda do Naczelnika Państwa i Naczelnego
Wodza Józefa Piłsudskiego
14. Informacja o reorganizacji Rady Obrony Stolicy po sukcesie w Bitwie Warszawskiej
15. Likwidacja Rady Obrony Stolicy
16. Informacja o konkursie Zarządu m. st. Warszawy na obraz upamiętniający
zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej
17. Relacja Wincentego Witosa o Bitwie Warszawskiej
18. Sprawozdanie z działalności Rady Obrony Stolicy (sierpień–wrzesień
1920 roku)
Załączniki

Część V I I I
Działalność Głównego Inspektoratu Armii Ochotniczej – wstęp i oprac.
Xymena Pilch-Nowakowska
1. Rozkaz gen. Józefa Hallera do żołnierzy Armii Ochotniczej
2. Rozkaz gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Wiceministra Spraw Wojskowych
o zatwierdzeniu powołanego 7 VII 1920 r. Generalnego Inspektoratu Armii
Ochotniczej
3. Rozkaz gen. Józefa Hallera do Armii Ochotniczej
4. Rozkaz pożegnalny gen. J. Hallera do żołnierzy Armii Ochotniczej
5. Sprawozdanie z działalności Oddziału II Sztabu (Propagandy) Generalnego
Inspektoratu Armii Ochotniczej

Część I X
Harcerstwo i inne związki młodzieżowe w obronie kraju – wstęp
i oprac. Xymena Pilch-Nowakowska
1. Legia Akademicka – artykuł z „Tygodnika Illustrowanego”
2. Rozkaz przewodniczącego ZHP – gen. Józefa Hallera do harcerstwa polskiego
w związku z agresją bolszewicką
3. Rozkaz przewodniczącego ZHP – gen. J. Hallera do harcerstwa polskiego
w związku z agresją bolszewicką
4. Rozkaz Głównej Kwatery Drużyn Męskich
5. Apel Zdzisława Dębickiego o szpital dla harcerzy
6. Apel Generała Józefa Hallera do harcerzy
7. Rozkaz gen. J. Hallera o powołaniu Inspektoratu Harcerskiego
8. Arcybiskup Metropolita Lwowski Józef Bilczewski o harcerstwie
9. Myśli o Harcerstwie Polskim prof. Stanisława Władyczki z jego rycerskością,
z jego ideałami czystymi i górnymi
10. Informacja dh. Stefana Witolda Wojstomskiego
11. Naczelny Harcerz Druh Generał Józef Haller do harcerzy górnośląskich
12. Odezwa redakcji „Harcerza”
13. Odezwa Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego do Harcerzy z uznaniem
za dotychczasową służbę
14. Leopold Marschak

Część X
Ludność cywilna w głównych bitwach wojny – wstęp i oprac. Janusz
Odziemkowski
1. Fragment wspomnień Bolesława Sylwestra Kołakowskiego, Rok 1920. Wojna
polsko-radziecka. Wspomnienia ochotnika-żołnierze 13 pułku piechoty legionowej,
ucznia pułtuskiego Państwowego Gimnazjum Męskiego im. ks. Piotra
Skargi, opisujący zaciąg ochotniczy do szeregów pułku w lipcu 1920 r.
2. Fragment pamiętnika Stanisława Stasiaka, ucznia gimnazjum im. Króla
Władysława IV w Warszawie, który w lipcu 1920 r. wstąpił ochotniczo
do wojska
3. Monografi a opisująca dzieje sformowanego w Warszawie 205 ochotniczego
pułku piechoty im. Jana Kilińskiego (fragmenty
4. Pamiętnik korespondenta wojennego Adama Grzymały-Siedleckiego opisujący
pobyt autora we Lwowie na przełomie lipca i sierpnia 1920 r. (fragmenty)
5. Pamiętnik Tadeusza Szmurły, kaprala 1 Pułku Szwoleżerów opisujący odwrót
w lipcu 1920 r. i krótki pobyt autora w Białymstoku zagrożonym przez
Armie Czerwoną (fragment)
6. Raportu Wydziału IV Sztabu Generalnego z 24 sierpnia 1920 r. opisujący
wydarzenia w Poznaniu w dniach 13 i 15 sierpnia, kiedy polska 1 armia prowadziła
zacięte walki w obronie warszawskiego przedmościa (fragment)
7. Pamiętnik T. Szmurło, kaprala 1 pszwol., fragment opisujący przemarsz
pułku przez ulice Warszawy na front 15 sierpnia 1920 r.
8. Pamiętnik Zofi i Kirkor-Kiedroniowej w którym autorka opisuje Warszawę
w pierwszej połowie sierpnia 1920 r. (fragment)
9. Pamiętnik korespondenta wojennego Adama Grzymały- -Siedleckiego opisujący
wyzwolenie Mińska mazowieckiego z rąk bolszewików w dniu
sierpnia 1920 r. (fragment)
10. Pamiętnik Janusza Sopoćki, dowódcy plutonu w 14 Dywizji Piechoty, opisujący
powitanie oddziałów dywizji przez mieszkańców Mińska Mazowieckiego
wyzwolonego z okupacji bolszewickiej 17 sierpnia 1920 r.
(fragment)
11. Pamiętnik korespondenta wojennego Adama Grzymały- -Siedleckiego
w którym autor opisał swój pobyt w Płocku w pierwszych dniach września
1920 r. (fragment)
12. Pamiętnik Izabeli Lutosławskiej przedstawiający nastroje mieszkańców
Łomży i okolic w ostatnich dniach okupacji bolszewickiej w sierpniu 1920 r.,
wyzwolenie miasta i powitanie wkraczających oddziałów polskich (fragment)
13. Wspomnienia Artura Śliwińskiego, opisujące okres przygotowań Warszawy
do odparcia inwazji bolszewickiej i powitanie pułków garnizonu stołecznego
wracających ze zwycięskiej wojny (fragment)
Bibliografia Archiwum Rządu Obrony Narodowej
Indeks osób
Indeks nazw miejscowych

Warszawa 2022, ISBN 978-83-67245-10-4, s.574, okładka twarda

Koedycja z Instytutem  Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.