Atlas Historyczny Polski w drugiej połowie XVI w.: województwo krakowskie w drugiej połowie XVI w.

////Atlas Historyczny Polski w drugiej połowie XVI w.: województwo krakowskie w drugiej połowie XVI w.

Atlas Historyczny Polski w drugiej połowie XVI w.: województwo krakowskie w drugiej połowie XVI w.

126,00 

red. H. Rutkowski

Opracowanie obejmuje obszar woj. krakowskiego i Ks. Siewierskiego w XVI w. Przedstawia osadnictwo (miasta, wsie, zamki), uwzględniając ich przynależność własnościową, wielkość, elementy środowiska geograficznego, granice administracji państwowej i kościelnej oraz drogi. Mapy szczegółowe dotyczą m.in. rozmieszczenia własności, podziałów kościelnych, gmin różnowierczych. Unikatowe plany miast pokazują Kraków wraz z Kazimierzem, Garbarami i Kleparzem, Wawel, a także Biecz, Częstochowę, Nowy Sącz, Siewierz, Wieliczkę.

Kategoria:

Opis

red. H. Rutkowski

Opracowanie obejmuje obszar woj. krakowskiego i Ks. Siewierskiego w XVI w. Przedstawia osadnictwo (miasta, wsie, zamki), uwzględniając ich przynależność własnościową, wielkość, elementy środowiska geograficznego, granice administracji państwowej i kościelnej oraz drogi. Mapy szczegółowe dotyczą m.in. rozmieszczenia własności, podziałów kościelnych, gmin różnowierczych. Unikatowe plany miast pokazują Kraków wraz z Kazimierzem, Garbarami i Kleparzem, Wawel, a także Biecz, Częstochowę, Nowy Sącz, Siewierz, Wieliczkę.

ISBN 798-83-7543-71-4

Warszawa 2008, A4, ss. 319 + map kolor. 13 + teczka z mapami kolor.: 6 szt. A4, 2 szt. A1, 6 szt. B2

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

Spis treści

WSTĘP Henryk Rutkowski

Wykaz skrótów

ŹRÓDŁA

Źródła pisane Krzysztof Chłapowski
Źródła kartograficzne Henryk Rutkowski

METODA I WYNIKI

Środowisko geograficzne Elżbieta Rutkowska
Podziały administracyjne
Granice państwowych jednostek terytorialnych Henryk Rutkowski
Granice jednostek administracji kościelnej Marta Piber-Zbieranowska
Aneks. Zestawienie jednostek administracji kościelnej
Gminy wyznań różnowierczych Krzysztof Chłapowski
Cerkwie prawosławne i osadnictwo wołoskie Krzysztof Chłapowski

OSADNICTWO

Lokalizacja miejscowości Krzysztof Chłapowski
Charakter i wielkość osiedli Jarosław Suproniuk
Przynależność własnościowa osiedli Krzysztof Chłapowski
Aneks I. Dobra królewskie w końcu XVI w.
Aneks II. Dobra w posiadaniu instytucji kościelnych w końcu XVI w.
Aneks III. Własność miejska w drugiej połowie XVI w.
Aneks IV. Większa własność szlachecka w 1595 r.
Aneks V. Objaśnienia do mapy: Rozmieszczenie własności ziemskiej w województwie krakowskim w końcu XVI w.
Nazewnictwo Jerzy Duma
Drogi Małgorzata Wilska
Aneks. Komory celne. Karczmy będące osobnymi osadami
Starostwo spiskie Jarosław Suproniuk

PLANY MIAST

Kraków i okolice w drugiej połowie XVI w. Jacek Laberschek
Kraków w 1598 r. Kamila Follprecht, Zdzisław Noga
Aneks. Wykaz właścicieli nieruchomości w Krakowie w 1598 r.
Wawel w końcu XVI w. Ryszard Skowron
Biecz Jarosław Suproniuk
Aneks. Mieszczanie bieccy w 1590 r.
Nowy Sącz Marta Piber-Zbieranowska
Częstochowa Małgorzata Wilska
Siewierz Małgorzata Wilska
Wieliczka Michał Zbieranowski
Herby województwa, ziemi i miast Zenon Piech

INDEKS MIEJSCOWOŚCI

Indeks nazw fizjograficznych

La voivodie de Cracovie dans la seconde moitie du XVIe siècle Henryk Rutkowski

The Cracow Voivodeship in the Second Half of the 16th Century Henryk Rutkowski

Die Woiwodschaft Krakau in der zweiten Half te des 16. Jh Henryk Rutkowski

Spis tabel (Liste des tableaux – Tables – Tabellen)

Spis map tekstowych (Cartes incluses dans le texte – List of Text Maps – Verzeichnis von Textkarten)

Spis map w części I (Cartes de la première partie – List of Maps in Part 1 – Kartenverzeichnis im reil I)

Legenda mapy głównej (Legende da la carte principale – Legend of Main Map – Legende der Hauptkarte)

Informacje dodatkowe

ISBN

798-83-7543-71-4

Okładka

miękka