Barok polski między Europą i Sarmacją, cz. 1, Profile i zarysy całości

////Barok polski między Europą i Sarmacją, cz. 1, Profile i zarysy całości

Barok polski między Europą i Sarmacją, cz. 1, Profile i zarysy całości

55,00 

Brak w magazynie

Alina Nowicka-Jeżowa

Ta książka jest pierwszą częścią syntetycznego zarysu epoki, wynikającego z badań szczegółowych autorki nad kulturą wieku XVII. Przedstawia problematykę europejskich i – na jej tle – dorobek polskich badań nad barokiem. Śledzi prądy filozoficzne inspirujące piśmiennictwo, nurty chrześcijaństwa europejskiego i polskiego, rzeźbiące mentalność społeczną i indywidualną. Rozważa sarmatyzm jako formułę tożsamości narodowej, rekonstruuje myśl polityczną i militarną oraz idee estetyczne, kształtujące polskie siedemnastowiecze.

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Alina Nowicka-Jeżowa

[egzemplarz archiwalny]

Ta książka jest pierwszą częścią syntetycznego zarysu epoki, wynikającego z badań szczegółowych autorki nad kulturą wieku XVII. Przedstawia problematykę europejskich i – na jej tle – dorobek polskich badań nad barokiem. Śledzi prądy filozoficzne inspirujące piśmiennictwo, nurty chrześcijaństwa europejskiego i polskiego, rzeźbiące mentalność społeczną i indywidualną. Rozważa sarmatyzm jako formułę tożsamości narodowej, rekonstruuje myśl polityczną i militarną oraz idee estetyczne, kształtujące polskie siedemnastowiecze.

ISBN 978-83-7543-064-6

Warszawa 2009-2011, A5, ss. 327

Spis treści

PRELIMINARIA

Do Czytelnika

 1. W poszukiwaniu całości. Diversitas czy unitas in diversitate?
  2. O metodzie

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA EUROPEJSKICH STUDIÓW NAD BAROKIEM

 1. Dzieje terminu i kształtowanie się wizji syntetycznej baroku – od Francesca Milizii do Heinricha Wölfflina
  2. Uczeni kręgu języka niemieckiego
  3. Badania nad barokiem we Francji
  4. Barok w oczach badaczy hiszpańskich
  5. Barok w studiach angielskich
  6. W kręgu słowiańskim
  7. Badacze włoscy o baroku
  Barok jako epoka w historii kultury
  Interpretacje
  Studia o traktatach i poetyce, emblematyce i ikonografii
  Retoryka
  Metafora, symbol, alegoria, koncept
  Centra i ośrodki prowincjonalne (ujęcia socjologiczne)
  8. Bibliografia zagranicznych studiów nad barokiem (wybrane pozycje)

ROZDZIAŁ II. DOROBEK BADAŃ NAD LITERATURĄ POLSKIEGO BAROKU

 1. Pierwsze odkrycia puścizny literackiej XVII w.
  2. Edytorzy literatury staropolskiej
  3. Granice literatury
  4. Literatura a retoryka
  5. Hipotezy całości – na drodze do syntezy
  6. Bibliografia (wybrane pozycje)

ROZDZIAŁ III. BAROK POLSKI JAKO FORMACJA KULTUROWA

 1. Zagadnienia chronologii i periodyzacji
  2. Dynamizmy polskiego baroku w aspektach tradycji i współczesności

ROZDZIAŁ IV. IDEE FILOZOFICZNE EPOKI A LITERATURA

 1. Tradycje intelektualne – wielogłos doktryn
  2. Dyskusje z platonizmem
  3. Na dawnych i nowych szlakach symbolizmu, panteizmu, naturalizmu i libertynizmu
  4. Uwagi końcowe

ROZDZIAŁ V. CHRZEŚCIJAŃSTWO POLSKIE XVII W. NA TLE KULTURY RELIGIJNEJ EUROPY

 1. Kultura religijna barokowej Europy
  2. Katolicyzm Polski siedemnastowiecznej – w poszukiwaniu modelu religijności powszechnej
  Religijność powszechna w nurcie tradycji i wobec współczesności
  Geneza i kształtowanie barokowego modelu religijności powszechnej
  2. Kult maryjny w katolicyzmie polskim XVII w.
  3. Obraz literatury religijnej polskiego baroku. Zarys ogólny
  4. Duchowość wspólnot zakonnych. Jezuici i inni
  5. Poza katolicyzmem

ROZDZIAŁ VI. SARMATYZM – FORMUŁA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

 1. Treść i zakres pojęcia
  2. Teoria etnogenetyczna kształtowaniu się tożsamości zbiorowej
  3. Aspekty społeczne i narodowościowe
  4. Swoistość a europejskość
  5. Sarmatyzm a wartości
  6. Sarmackie piękno

ROZDZIAŁ VII. CINCINNATUS SARMACKI CZYLI IDEE OBYWATELSKIE, ZIEMIAŃSKIE I RYCERSKIE

 1. Humanistyczne źródła sarmatyzmu
  2. Idea ziemiańska
  Miejsce sarmackie: wieś
  Homo rusticus
  Rodzina sarmacka
  Wiejska eudajmonia i rzeczywistość
  3. Idea wojny i czynu rycerskiego
  Czyn rycerski, ofiara i sława w poezji XVII w.
  Miedzy ideałem i życiem
  „Żołnierskie nabożeństwo”. Chrystianizacja idei rycerskiej
  Epicki teatr wojny. Wielkie idee, wielkie dzieła

BIBLIOGRAFIA

ABSTRACT

INDEKS OSOBOWY

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-064-6

Okładka

twarda