Historia Bułgarii 1870–1915, Materiały źródłowe z komentarzami, t. II

////Historia Bułgarii 1870–1915, Materiały źródłowe z komentarzami, t. II

Historia Bułgarii 1870–1915, Materiały źródłowe z komentarzami, t. II

22,05 

5 w magazynie

oprac. J. Rubacha, A. Malinowski

Drugi tom serii zawiera materiały źródłowe ukazujące rangę tzw. kwestii macedońskiej w polityce bułgarskiej, jak również stosunek Bułgarów macedońskich do wydarzeń rozgrywających się na Półwyspie Bałkańskim. Składa się na niego ponad 40 dokumentów przetłumaczonych z języka bułgarskiego, angielskiego, rosyjskiego i francuskiego opatrzonych komentarzami, prezentującymi je na tle aktualnej sytuacji politycznej w Macedonii i na Bałkanach.

5 w magazynie

Kategoria: Tag:

Opis

oprac. J. Rubacha, A. Malinowski

Drugi tom serii zawiera materiały źródłowe ukazujące rangę tzw. kwestii macedońskiej w polityce bułgarskiej, jak również stosunek Bułgarów macedońskich do wydarzeń rozgrywających się na Półwyspie Bałkańskim. Składa się na niego ponad 40 dokumentów przetłumaczonych z języka bułgarskiego, angielskiego, rosyjskiego i francuskiego opatrzonych komentarzami, prezentującymi je na tle aktualnej sytuacji politycznej w Macedonii i na Bałkanach.

ISBN 978-83-89729-94-1

Warszawa 2007, B5, ss. 149

Spis treści

Wstęp

Kwestia macedońska

 1. Petycja Bułgarów z wilajetu bitolskiego do sułtana w sprawie przeprowadzenia reform w Macedonii, 5 kwietnia 1880 r.
  2. Raport rosyjskiego wicekonsula w Bitoli Skrybina do rosyjskiego ambasadora w Konstantynopolu o sytuacji społeczności Bułgarów macedońskich po unifikacji Rumelii Wschodniej z Księstwem Bułgarskim, 27 listopada 1885 r.
  3. Wypis z raportu Stanisława Novakovicia do ministra edukacji w Belgradzie, przedstawiający sukcesy serbskiej propagandy w walce z bułgarskim egzarchatem oraz plan serbizacji Bułgarów macedońskich, 1887 r.
  4. Raport austro-węgierskiego konsula w Bitolii Pogachera do ministra spraw zagranicznych o sytuacji ludności bułgarskiej w wilajecie bitolskim w kontekście sytuacji religijnej, 29 sierpnia 1890 r.
  5. Artykuł pt. Kilka słów na temat problemu narodowego (“Loza”) mówiący, że Słowianie macedońscy to Bułgarzy, 1892 r.
  6. Artykuł pt. Krótkie wyjaśnienie (“Loza”) przedstawiający dialekt macedoński jako część języka bułgarskiego, 1898 r.
  7. Okólnik nr 141 Naczelnego Komitetu Macedońsko-Adrianopolskiego do społeczności macedońskiej w Bułgarii, ukazujący kontekst historyczny planowanych reform, 18 maja 1896 r.
  8. Notatka francuskiego wicekonsula w Bitoli Choubliera przekazana francuskiemu ministrowi spraw zagranicznych Delcassemu, dotycząca położenia ludności bułgarskiej w Macedonii, 4 marca 1902 r.
  9. Artykuł pt. Polityczny separatyzm (“Prawo”) żądający autonomii dla Macedonii, 7 czerwca 1902 r.
  10. Raport francuskiego konsula generalnego w Sofii Bonnardeta do ministra spraw zagranicznych, informujący o żądaniach wysuwanych przez Naczelny Komitet, dotyczących autonomii Macedonii, 13 sierpnia 1902 r.
  11. Oświadczenie zamieszczone w gazecie “Nowyje Wriemja” mówiące o negatywnym stosunku macedońskich Bułgarów do reform (w nawiązaniu do projektu reform przedstawionych przez stronę austriacką i rosyjską, zaakceptowanych przez rząd turecki 8 lutego 1903 r.), 27 marca 1903 r.
  12. Meldunek rosyjskiego konsula w Skopje Mendelstamma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o nadużyciach popełnionych przez Turków przeciw Bułgarom w Macedonii, 25 czerwca 1903 r.
  13. Raport przewodniczącego rosyjskiego konsulatu w Skopje Mendelstamma do rosyjskiego ambasadora w Stambule, dotyczący stosowania prze mocy wobec chłopów bułgarskich w Macedonii, 5 lipca 1903 r.
  14. Kilka słów Iwana Hadżinikołowa o serbskiej propagandzie w Macedonii, 1892 r.
  15. Statut Bułgarskiego Macedońsko-Adrianopolskiego Komitetu Rewolucyjnego, 1896 r.
  16. Tajny protokół Naczelnego Komitetu Macedońsko-Adrianopolskiego przyjęty podczas obrad IV Kongresu Macedońskiego, mówiący o współpracy z Wewnętrzną Macedońską Organizacją Rewolucyjną, 14 marca – 19 maja 1900 r.
  17. Tajny okólnik sporządzony przez D. Stefanowa i T. Deljiwanowa, członków Wewnętrznej Macedońsko-Adrianopolskiej Organizacji Rewolucyjnej, do macedońskiej i trackiej społeczności w Bułgarii, dotyczący rywalizacji między Naczelnym Komitetem Macedońsko-Adrianopolskim a WMORO, 5 marca 1902 r.
  18. Raport rosyjskiego konsula w Salonikach skierowany do rosyjskiego ambasadora w Stambule, dotyczący rewolucyjnej agitacji w Macedonii, 7 lutego 1903 r.
  19. Raport rosyjskiego konsula w Salonikach skierowany do rosyjskiego ambasadora w Konstantynopolu, dotyczący ruchu rewolucyjnego w Macedonii, 12 lutego 1903 r.
  20. Propozycja Przewodniczącego Sądu przedstawiona Wielkiemu Sułtanowi, dotycząca większej koncentracji oddziałów wojskowych w wioskach zamieszkiwanych w większości przez Bułgarów, 17 kwietnia 1903 r.
  21. Raport rosyjskiego konsula w Salonikach skierowany do rosyjskiego ambasadora w Stambule, informujący o zbliżającym się powstaniu w Macedonii, 11 lipca 1903 r.
  22. Proklamacja Głównego Sztabu wilajetu bitolskiego dotycząca ogłoszenia powstania ilindeńskiego, 15 lipca 1903 r.
  23. Szyfrogram przesłany do Wielkiego Wezyra przez inspektora-generała w Rumelii Hilmiego-paszę, informujący o masowym przyłączaniu się bułgarskich chłopów do oddziałów powstańczych, 22 lipca 1903 r.
  24. Notatka austro-węgierskiego konsula w Bitoli Augusta Krala do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotycząca wybuchu powstania ilindeńskiego, 4 sierpnia 1903 r.
  25. Raport przywódców powstania ilindeńskiego z okręgu kosturskiego, skierowany do wszystkich zagranicznych konsulatów w Bitoli, zawierający informacje o działaniach powstańców, 23 spalonych wioskach bułgarskich i zabitych lub wziętych do niewoli przez wojska tureckie i baszybuzuków, 30 sierpnia 1903 r.
  26. Raport wicekonsula Austro-Węgier w Bitoli O. Prochaski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat sytuacji w Macedonii po powstaniu ilindeńskim, 26 listopada 1904 r.
  27. Rezolucja Bułgarów z okręgu weleskiego wyrażająca protest przeciw polityce prowadzonej przez władze młodotureckie, popierające propagandę serbską, 19 września 1908 r.
  28. Telegramy wysłane przez Bułgarów z Macedonii do Przewodniczącego Parlamentu Tureckiego, dotyczące zamykania cerkwi i szkół bułgarskich, 15 (28) stycznia 1909 r.
  29. Raport na temat tworzenia Macedońsko-Adrianopolskiego Korpusu Pospolitego Ruszenia, 25 września (8 października) 1912 r.
  30. Spis oddziałów partyzanckich przerzuconych z Bułgarii do Macedonii, październik 1912 r.
  31. Telegram dowódcy Macedońsko-Adrianopolskiego Korpusu Pospolitego Ruszenia do Sztabu Armii o wzięciu do niewoli oddziału Jawera-paszy, 16 listopada 1912 r.
  32. Memorandum CK WMORO do cara Ferdynanda, grudzień 1912 r.
  33. Akt powołujący Macedońskie Wojenne Gubernatorstwo, 22 stycznia 1913 r.
  34. Odezwa Wojennego Gubernatora Macedonii do jej mieszkańców, 7 grudnia 1912 r.
  35. Telegram generała Chesapcziewa o nasileniu się greckiej akcji propagandowej w Macedonii, 8 stycznia 1913 r.
  36. List zwierzchnika bułgarskiej metropolii w Salonikach Archimandryty Ewłogija do generała Chesapcziewa w sprawie otwarcia bułgarskich szkół, 11 lutego 1913 r.
  37. Raport Generał-Gubernatora Macedonii Wałkowa o zajęciu przez oddziały greckie części południowej Macedonii, 22 lutego 1913 r.
  38. Raport bułgarskiego delegata przy sztabie serbskim majora Razsukanowa do ministra wojny, 31 marca 1913 r.
  39. List Todora Aleksandrowa do P.K. Jaworowa o konieczności wybuchu wojny między Bułgarią i jej sojusznikami, 30 maja 1913 r.
  40. List Todora Aleksandrowa do członków WMORO o konieczności wypowiedzenia wojny Serbom i Grekom, 10 czerwca [1913 r.]
  41. Notatka na temat udziału Bułgarów macedońskich w wojnach bałkańskich, 1913 r.
  42. Raport z okręgu lerińskiego skierowany do premiera Bułgarii LE. Geszowa, dotyczący sytuacji ludności bułgarskiej pod okupacją grecką, 20 stycznia (2 lutego) 1913 r.
  43. Memorandum Zjednoczonej Emigracji Macedońskiej w Sofii skierowane do zagranicznych placówek dyplomatycznych, 15 (28) maja 1913 r.

Zakończenie

Aneks

Abstract

Polecana literatura tematu

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-89729-94-1

Okładka

miękka