Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Część 1-2

//, Humanizm Polski, Serie, Syntezy//Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Część 1-2

Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Część 1-2

70,00 

  1. A. Nowicka-Jeżowa

Tom przedstawia ukształtowane w kulturze polskiej w XV–XX w. humanistyczne projekty antropologiczne, które wywodzą się z wzorców platońskiego (paideia) i cycerońskiego (humanitas) oraz z chrześcijańskiej nauki o człowieku. W ujęciach synchronicznych tom zarysowuje humanistyczne profile renesansu i epok porenesansowych. W perspektywie diachronicznej śledzi kontynuacje, przewartościowania i spory z dziedzictwem kulturowym. Przedmiotem obserwacji są głównie teksty literackie, interpretowane w kontekstach filozoficznych, religijnych i społecznych.

Opis

  1. A. Nowicka-Jeżowa

Tom przedstawia ukształtowane w kulturze polskiej w XV–XX w. humanistyczne projekty antropologiczne, które wywodzą się z wzorców platońskiego (paideia) i cycerońskiego (humanitas) oraz z chrześcijańskiej nauki o człowieku. W ujęciach synchronicznych tom zarysowuje humanistyczne profile renesansu i epok porenesansowych. W perspektywie diachronicznej śledzi kontynuacje, przewartościowania i spory z dziedzictwem kulturowym. Przedmiotem obserwacji są głównie teksty literackie, interpretowane w kontekstach filozoficznych, religijnych i społecznych.

Humanizm polski. Syntezy, t. 1, red. A. Nowicka-Jeżowa

Cz. 1, Warszawa 2009–2010, ISBN 978-83-7543-147-6, A5, ss. 613

Cz. 2, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7543-148-3, A5, ss. 467

Spis treści

CZĘŚĆ PIERWSZA PARADYGMATY – TRADYCJE – PROFILE HISTORYCZNE

PARADYGMATY I TRADYCJE

Alina Nowicka-Jeżowa, Nurty humanistyczne w kulturze polskiej. Perspektywy historii idei
Ukierunkowania metodologiczne syntezy Humanizm… w kulturze polskiej
Konteksty metodologiczne
Studium idei między historią, filozofią i wiedzą o kulturze
Idea jako przedmiot badań
Zakres i aspekty badań nad humanizmem w kulturze polskiej
Humanizm w epoce renesansu i ponad epokami
Koncepcje badawcze humanizmu w dobie renesansu i w długim trwaniu
Humanizm sensu stricto i sensu largo. Dyskusja wokół pojęć
Zakres i struktura syntezy Humanizm… w kulturze polskiej
Syntezy
Seria edycji krytycznych Inedita
Seria edycji krytycznych Polonika
Wykaz jednostek akademickich, kierowników tematów badawczych, recenzentów i konsultantów projektu Humanizm… w kulturze polskiej
Podziękowania

Juliusz Domański, Paideia Platona i humanitas Cycerona. Perspektywa antropologiczna

Wiesław Pawlak, Z dziejów pojęcia humanitas (do XVII wieku)

Mirosław Lenart, W kręgu symboliki humanistycznej. Szkic o poszukiwaniu znaczeń i odkrywaniu sensu na granicy snu
Sen Polifila – wędrowca
Sen Scypiona – rycerza
Sen Boga – Króla
Sen triumfu miłości i doskonałości
Sen ogrodu rozkoszy i cnót

HUMANITAS MIĘDZY RESPUBLICA LITTERARUM I RESPUBLICA POLONORUM

Sante Graciotti, Polska humanistyczna i europejska Respublica Litterarum

Jerzy Axer, Humanitas Polonorum, czyli o specyficznej latinitas narodu szlacheckiego

PROFILE HUMANITAS OD XV DO XX WIEKU

Alina Nowicka-Jeżowa, Humanitas w literaturze polskiego renesansu
Świeckie interpretacje humanitas
Humanitas indywidualna. Poeci łacińscy i poeci języka polskiego w poszukiwaniu siebie i w drodze ku pełni
Humanitas we wspólnocie
Modele religijne
W kontekście antropologii świeckiej
Tradycja średniowieczna
Humanizm erazmiański
Humanitas protestantów
Zmierzch idei irenicznej. Utrwalenie podziałów doktrynalnych
Humanitas w wersji potrydenckiej

Kwiryna Ziemba, Humanitas obywatelska Jana Kochanowskiego

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Humanitas w kręgu napięć baroku

Marcin Cieński, Oświeceniowa humanitas. Tradycja, modernizacja, nowe wartości

Maria Kalinowska, Antropologia romantyczna a idee antropologiczne humanizmu

Michał Masłowski, Humanistyczna problematyka przełomu antropologicznego. Okres romantyzmu
Jednostka, zbiorowość, kultura
Czasoprzestrzeń rytualna
Religia i historia
Podsumowanie
Tabela porównawcza paradygmatów wiedzy

Ewa Paczoska, Dekonstrukcje i integracje. Idea humanitas w nurtach antropologii polskiego modernizmu lat 1864–1914
Humanitas i polscy pozytywiści
Doświadczenie kryzysu i lekcja humanitas
W ramie nietzscheanizmu
Humanitas i modernistyczne scalanie
Pytania metafizyczne

Paweł Dybel, Idea humanitas i koncepcje ludzkiej podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku

CZĘŚĆ DRUGAI NSPIRACJE FILOZOFICZNE PROJEKTÓW ANTROPOLOGICZNYCH

DOBA STAROPOLSKA – KSZTAŁTOWANIE SIĘ I TRWANIE IDEI

Danilo Facca, Phrónesis, arete, theoria. Recepcja arystotelesowskiej filozofii praktycznej w Polsce na początku XVII wieku
Adam Burski
Bartholomaeus Keckermann
Sebastian Petrycy
Johann Crell
Konkluzje

Marta Marianna Kacprzak, Humanitas Erazma z Rotterdamu w kulturze polskiej

Maciej Eder, Marta Wojtkowska-Maksymik, Platońskie i neoplatońskie konteksty humanitas w literaturze polskiej XVI–XVIII wieku
Wprowadzenie
Godność ludzka
Miłość
Harmonia mundi
Zakończenie

Piotr Urbański, Stoicyzm i neostoicyzm w kulturze polskiej
Stoicyzm i neostoicyzm
Problemy badawcze
Szkoła jako narzędzie rozpowszechniania idei stoickich
Wątki i motywy stoickie w literaturze staropolskiej
Obecność Seneki w kulturze polskiej
Horacjanizm oraz przekłady z Horacego
Przekłady i recepcja dzieł Justusa Lipsjusza
Konsekwencje modelowania rzeczywistości polskiej na wzór republiki rzymskiej
Wiek XX i zmierzch stoicyzmu w kulturze polskiej

Justyna Dąbkowska-Kujko, Justus Lipsjusz i początki europejskiego stoicyzmu w zwierciadle polskiej prozy

Estera Lasocińska, Inspiracje epikurejskie w literaturze renesansu, baroku i oświecenia

KONTYNUACJE I PRZEWARTOŚCIOWANIA W STULECIACH XIX I XX

Elżbieta Kiślak, Inspiracje platońskie, epikurejskie i stoickie w romantyzmie polskim. Zarys problematyki

Urszula Kowalczuk, Wątki epikurejskie w piśmiennictwie drugiej połowy XIX i początku XX wieku

Urszula Kowalczuk, Dawid Maria Osiński, Stoicyzm i jego konteksty w piśmiennictwie drugiej połowy XIX i początku XX wieku

Paweł Dybel, Wiek XX. Czy kryzys idei humanitas?

Bibliografia

Indeks nazwisk

Informacje dodatkowe

ISBN

ISBN 978-83-7543-147-6

Okładka

twarda

ISBN

978-83-7543-148-3