Etyka wydawnicza

//Etyka wydawnicza
Etyka wydawnicza 2018-12-04T11:34:01+01:00

Wydawnictwo NERITON przyjęło i konsekwentnie stosuje zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałać nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Ideą nauki jest jej rzetelność, sprawdzalność i dostępność wyników. Publikowanie stanowi istotny element uprawiania nauki i jest warunkiem jej rozwoju. Zasady przyjęte w naszym wydawnictwie dotyczą wszystkich stron biorących udział w procesie publikacyjnym: autorów, redaktorów, recenzentów oraz wydawców. Przyjęliśmy je w oparciu o rozwiązania opracowane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej COPE (www.publicationethics.org) oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce.

Zasady obowiązujące wydawcę

 • Zasada fair play: teksty publikowane w naszym wydawnictwie zawsze będą oceniane pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, pochodzenie, wyznanie, orientacja seksualna, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie mogą wpływać na ocenę tekstów.

 • Wydawca stale dba o przestrzeganie etyki wydawniczej przez autorów, recenzentów i redaktorów / członków redakcji oraz zapobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi w Wydawnictwie Neriton standardami.

 • Wydawca zachowuje standardy edytorskie i integralność zapisów naukowych.

 • Wydawca zachowuje zasadę poufności wobec tekstów zgłoszonych do publikacji. Nie zostaną one ujawnione osobom postronnym. Osobami upoważnionymi do posiadania informacji na temat zgłoszonych prac są jedynie osoby biorące bezpośrednio udział w procesie wydawniczym.

 • Wydawca decyduje, które prace zostaną opublikowane na podstawie opinii recenzentów, oryginalności pracy, klarowności wywodu oraz po utwierdzeniu się w przekonaniu o tym, że przyszła publikacja nie nosi znamion plagiatu, naruszenia praw autorskich lub zniesławienia.

 • Wydawca stale dba o niezaistnienie konfliktu interesów. Niepublikowane teksty nie mogą bez pisemnej zgody autorów zostać wykorzystane przez osoby biorące udział w procesie wydawniczym do innych celów niż określone w umowie z autorem.

 • Wydawca ma prawo wycofać publikację już po jej wydaniu, jeśli dana praca nosi znamiona plagiatu bądź naruszenia etyki wydawniczej. Wycofanie pracy może również odbyć się po przedstawieniu dowodów świadczących o braku wiarygodności przedstawionych wyników badań, fałszowaniu danych lub znaczących błędach merytorycznych.

Zasady obowiązujące autora

 • Autor pracy zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł oraz powtórzenie badania. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie wyników badań i danych jest niedopuszczalne i może skutkować wycofaniem tekstu.

 • Autor może zgłaszać do publikacji jedynie swoje własne, oryginalne teksty. Wykorzystywanie lub odwoływanie się w tekście do badań lub wypowiedzi innych osób powinno być w jasny sposób oznaczone jako cytat. Plagiat i/lub fałszowanie badań i danych jest niedopuszczalne.

 • Autor, jeśli zostanie o to poproszony, jest zobowiązany do przedstawienia i udostępnienia nieprzetworzonych wyników badań, także po ich opublikowaniu.

 • Autor jest zobowiązany do wymienienia prac w bibliografii, które zostały wykorzystane przy powstawaniu tekstu.

 • W przypadku publikacji współ- lub wieloautorskiej autorzy mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów, wraz z afiliacją, w opracowaniu koncepcji badań, metodologii, interpretacji wyników itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu. Takie praktyki jak ghostwriting, guest authorship / honorary authorship są naukowo nierzetelne i powinni być demaskowane i piętnowane. Wydawnictwo Neriton w ramach swoich możliwości stanowczo przeciwdziała takim praktykom.

 • W przypadku wykrycia przez Autora znaczących błędów lub nieścisłości w swojej pracy jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wydawcy w celu wycofania publikacji lub skorygowania zaistniałych błędów w ew. kolejnym wydaniu lub dodruku.

Zasady obowiązujące redaktora naukowego w przypadku prac zbiorowych

 • Redaktor jest odpowiedzialny za selekcję materiałów do publikacji i to on decyduje, które teksty znajdą się w ostatecznym wyborze, biorąc pod uwagę wartość naukową pracy, oryginalność ujęcia tematyki i przejrzystość wywodu.

 • Redaktor jest zobowiązany do dbania o rzetelność naukową publikacji. W tym celu może nanosić stosowne uwagi i poprawki. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki, takie plagiat czy fałszowani danych, ma prawo podjąć decyzję o wycofaniu danego tekstu z publikacji.

 • Redaktor ma obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie danej publikacji zostaną odpowiednio oznaczone i wskazane, a także, że akceptują one tekst po redakcji naukowej.

 • Redaktor ma prawo wycofać tekst z publikacji, jeśli praca nosi znamiona plagiatu lub narusza zasady etyki wydawniczej. Tekst może zostać wycofany także w przypadku istnienia dowodów świadczących o braku wiarygodności przedstawionych badań i/lub fałszowaniu danych oraz ujawnienia niezamierzonych błędów merytorycznych.

Zasady obowiązujące recenzenta

 • Recenzent opiniuje prace na zlecenie wydawnictwa, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości przyszłej publikacji. Recenzent ma wpływ na decyzje podejmowane przez wydawnictwo, może także w porozumieniu z autorem wpłynąć na doskonalenie tekstu i w rezultacie na ostateczny kształt publikacji.

 • Recenzent jest zobligowany do terminowego dostarczenia opinii do wydawnictwa w ustalonym wspólnie terminie. Jeśli ze względów merytorycznych lub losowych nie jest w stanie dotrzymać terminu powinien o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić wydawcę.

 • Recenzent jest zobowiązany do zachowania zasady poufności względem wszystkich recenzowanych prac i związanych z nimi materiałów.

 • Recenzent jest zobowiązany dochować wszelkich starań, aby jego recenzja miała charakter obiektywny i rzetelnie oceniała daną pracę. Komentarze i uwagi recenzenta powinny być zrozumiałe, jasne i merytoryczne oraz dobrze uargumentowane.

 • Recenzent powinien, w razie potrzeby, zidentyfikować i wskazać autorowi wszystkie źródła i publikacje związane z tematyką pracy, a niezacytowane przez autora.

 • Recenzent jest zobowiązany zgłosić wydawcy wszystkie istotne podobieństwa recenzowanej pracy do innych prac oraz wskazać ewentualne przypadki naruszenia etyki wydawniczej.

 • Recenzent nie powinien oceniać tekstu w przypadku, jeśli może zachodzić konflikt interesów z jego autorem. Recenzentowi nie wolno wykorzystywać recenzowanego tekstu ani istotnych informacji w nim zawartych dla własnych korzyści.