Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. V, 1909–1941

////Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. V, 1909–1941

Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. V, 1909–1941

37,80 

7 w magazynie

red. naukowa M. M. Drozdowski, oprac. B. Janicka

Kolejny tom znanego wydawnictwa źródłowego, wydawanego w latach 1973–1974 przez Ossolineum, uzupełniający lukę w wydanych dokumentach, dotyczących zwłaszcza stosunków polsko-sowieckich, polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich. Kwerenda objęła archiwalia nie tylko z zespołu Ignacego Jana Paderewskiego w Archiwum Akt Nowych, ale także archiwa zagraniczne i polonijne, zwłaszcza Archiwum Hoovera w Poale-Alto w Kalifornii i Archiwum Zjednoczenia Rzymsko-Katolickiego w Chicago.

7 w magazynie

Opis

red. naukowa M. M. Drozdowski, oprac. B. Janicka

Kolejny tom znanego wydawnictwa źródłowego, wydawanego w latach 1973–1974 przez Ossolineum, uzupełniający lukę w wydanych dokumentach, dotyczących zwłaszcza stosunków polsko-sowieckich, polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich. Kwerenda objęła archiwalia nie tylko z zespołu Ignacego Jana Paderewskiego w Archiwum Akt Nowych, ale także archiwa zagraniczne i polonijne, zwłaszcza Archiwum Hoovera w Poale-Alto w Kalifornii i Archiwum Zjednoczenia Rzymsko-Katolickiego w Chicago.

ISBN 83-88973-09-6

Warszawa 2001, B5, ss. 268

Spis treści

Uwagi wstępne (Marian Marek Drozdowski)

Teksty źródłowe

 1. 1909 listopad 21, Paryż. – List W. J. Zamoyskiego do I. Paderewskiego z prośbą o zdobycie subwencji dla Warszawskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Polskiej w Paryżu
  2. 1909 listopad 22, Paryż. – List W. Mickiewicza do I. Paderewskiego z prośbą o poparcie starań o subwencję dla Biblioteki Polskiej w Paryżu
  3. 1910 lipiec 12, St. Palais-sur-Mer. – List W. Reymonta do I. Paderewskiego z prośbą o pożyczkę na czas pisania powieści (prawdopodobnie trylogii historycznej “Rok 1794”)
  4. 1914 maj 5, Vevey. – List H. Sienkiewicza do H. Paderewskiej wyrażający nadzieję, że działalność jej męża przyniesie miliony
  5. 1914 grudzień 27, Vevey. – List H. Sienkiewicza do I. Paderewskiego w sprawie przyjęcia na cześć M. Mureta
  6. 1914 grudzień 30, Vevey. – List H. Sienkiewicza do I. Paderewskiego w sprawie przyjęcia na cześć M. Mureta
  7. 1917 styczeń 30, Waszyngton. – List prezydenta T.W. Wilsona do I. Paderewskiego z zapewnieniem o poparciu dla sprawy polskiej
  8. 1917 marzec, Vevey. – List A. Osuchowskiego do I. Paderewskiego w sprawie następcy po H. Sienkiewiczu w Polskim Centralnym Komitecie Ratunkowym
  9. 1917 wrzesień 2, Londyn. – List R. Dmowskiego do I. Paderewskiego z krótką charakterystyką warunków początkowego okresu działalności Komitetu Narodowego Polskiego i zaproszeniem do współpracy w Komitecie II
  10. 1917 listopad 21, Niagara on the Lake, Kanada. – Przemówienie I. Paderewskiego na uroczystości wręczenia sztandaru Trzeciemu Batalionowi w obozie ochotników polskich w Niagara on the Lake
  11. 1917 grudzień 6, Paryż. – List R. Dmowskiego do I. Paderewskiego w sprawie działalności bieżącej Komitetu Narodowego Polskiego
  12. 1919 styczeń 1, Łódź. – Przemówienie I. Paderewskiego na dworcu łódzkim i łowickim na temat potrzeby jedności narodowej
  13. 1919 styczeń 1, Warszawa. – Przemówienie I. Paderewskiego na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie z podkreśleniem myśli, że będzie służył całemu narodowi
  14. 1919 styczeń 2, Warszawa. – List W. Gizbert-Studnickiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji na Wileńszczyźnie
  15. 1919 styczeń 4, Warszawa. – Sprawozdanie S. Strakacza urzędnika łącznikowego przy I. Paderewskim
  16. 1919 styczeń 10, Warszawa. – List H.H. Wade’a do J. Piłsudskiego w kwestii brytyjskiego poparcia spraw polskich na konferencji pokojowej
  17. 1919 luty 3, Warszawa. – List H.H. Wade’a do I. Paderewskiego w kwestii podpisania i warunków prowizorycznej umowy polsko-czechosłowackiej odnośnie do Śląska Cieszyńskiego
  18. 1919 luty 4, Paryż. – List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wojsk polskich we Francji
  19. 1919 luty 8, Wiedeń. – Depesza K. Gałeckiego do I. Paderewskiego w sprawie ukraińskich propozycji podziału ziem Galicji Wschodniej
  20. 1919 luty 10, Paryż. – Telegram C. Pruszyńskieg do I. Paderewskiego w sprawie wniosków delegacji państw zachodnich, badającej kwestię najpilniejszych potrzeb dla poprawy sytuacji ekonomicznej Polski
  21. 1919 luty 10, Paryż. – Telegram A. Wierzbickiego do I. Paderewskiego w sprawie wniosków delegacji państw zachodnich, badającej kwestię najpilniejszych potrzeb dla poprawy sytuacji ekonomicznej Polski
  22. 1919 luty 10, Paryż. – List Komitetu Narodowego Polskiego z tekstem telegramu do I. Paderewskiego z 6 lutego w sprawie pilnego dostarczenia delegacji polskiej na konferencję pokojową danych dotyczących gwałtów i nadużyć niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych popełnionych na ziemiach Królestwa Polskiego
  23. 1919 luty 11, Paryż. – List J. Wielowieyskiego do I. Paderewskiego w sprawie działalności delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Wersalu
  24. 1919 marzec 23. – Apel członków Białoruskiej Krajowej Rady Narodowej, obradujących w dniach 28-30 stycznia 1919 r. w Nowogródku, do I. Paderewskiego w sprawie związku ziem białoruskich z państwem polskim
  25. 1919 kwiecień 8, Warszawa. – List Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do J. Ciechanowskiego w sprawie warunków przewozu armii polskiej gen. J. Hallera przez porty niemieckie i sytuacji na Górnym Śląsku
  26. 1919 kwiecień 11, Warszawa. – Telegram ministra spraw zagranicznych RP I. Paderewskiego do delegacji polskiej na konferencję pokojową w Wersalu w sprawie przebiegu rozmów polsko-czechosłowackich o przyszłości Śląska Cieszyńskiego
  27. 1919 kwiecień 24, Wilno. – List J. Piłsudskiego do I. Paderewskiego w sprawie ustalenia zastępcy kierownika polskiej delegacji na konferencję pokojową w Wersalu
  28. 1919 kwiecień 26, Paryż. – List prezydenta T.W. Wilsona do I. Paderewskiego z podziękowaniem za owocną współpracę na konferencji pokojowej
  29. 1919 kwiecień, Warszawa. – List I. Paderewskiego do J. Noulensa w sprawie propozycji niemieckich dotyczących wzajemnych stosunków oddziałów polskich i niemieckich przy północno- wschodnich granicach Polski
  30. 1919 maj 14, Warszawa. – Telegram I. Paderewskiego do T.W. Wilsona w sprawie sytuacji w Galicji Wschodniej
  31. 1919 maj 19, Warszawa. – Memorandum Biura Prac Kongresowych w sprawie pominięcia w traktacie pokojowym z Niemcami kwestii rewindykacji polskich dóbr kultury
  32. 1919 czerwiec 1, [Paryż]. – Telegram do W. Wróblewskiego w sprawie decyzji konferencji pokojowej w Wersalu odnośnie do gwarancji dla mniejszości narodowych
  33. 1919 czerwiec 3, Paryż. – List J. Paderewskiego do A. Górskiego w sprawie wydania książki o Polsce, w ramach wydawnictw “Les Allies et la guerre”
  34. 1919 czerwiec 6, Paryż. – List A. Górskiego do J. Paderewskiego w sprawie książki “La Pologne et la guerre”
  35. 1919 czerwiec 11, Warszawa. – List S. Wojciechowskiego do J. Paderewskiego w sprawie konieczności zmiany na stanowisku ministra przemysłu i handlu RP
  36. 1919 czerwiec 25, Paryż. – List A.J. Balfoura do . Paderewskiego w sprawie sytuacji ludności żydowskiej w Polsce
  37. 1919 czerwiec 25, Paryż. – Telegram J. Paderewskiego do W. Skrzyńskiego w sprawie powstrzymania polskiego powstania zbrojnego na Górnym Śląsku
  38. 1919 czerwiec 30, Paryż. – Telegram J. Paderewskiego do A.J. Balfoura w sprawie sytuacji ludności żydowskiej w Polsce
  39. 1919 lipiec 1, Paryż. – Telegram J. Paderewskiego do W. Skrzyńskiego w sprawach decyzji konferencji pokojowej w Wersalu odnośnie do gwarancji dla mniejszości narodowych, sytuacji w Galicji Wschodniej oraz konieczności zmiany na stanowisku ministra przemysłu i handlu
  40. 1919 lipiec 7, [Warszawa]. – List W. Skrzyńskiego do J. Paderewskiego w sprawie planu wizyty delegacji Gdańska w Warszawie z załączonymi dwoma pismami w tej kwestii: listem M. Jałowieckiego i telegramem F. Dolbeare’a
  41. 1919 lipiec 7, Warszawa. – List W. Skrzyńskiego do J. Paderewskiego w sprawie sytuacji ludności polskiej na Górnym Śląsku
  42. 1919 sierpień 30, Gniezno. – List kardynała E. Dalbora do J. Paderewskiego w sprawie podziękowań Episkopatu Polski za podniesienie rangi dyplomatycznej poselstwa RP przy Stolicy Apostolskiej
  43. 1919 wrzesień 9, Bukareszt. – List A. Skrzyńskiego do J. Paderewskiego w sprawie rozmów władz Rumunii z A. Denikinem
  44. 1919 wrzesień 12, Suwałki. – List Zarządu Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego do J. Paderewskiego w sprawie okupacji Okręgu przez wojska Litwy Kowieńskiej wraz z załączonym meldunkiem dowódcy 2 batalionu 41 pułku piechoty
  z 7 września 1919 r. o okrucieństwach wojsk litewskich wobec ludności polskiej
  45. 1919 wrzesień 19, Warszawa. – Telegram Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do M. Zamoyskiego w sprawie postępów wojsk A. Denikina w Rosji
  46. 1919 wrzesień 23, Warszawa. – Telegram J. Paderewskiego do Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego w sprawie możliwości użycia armii polskiej do usunięcia wojsk Litwy Kowieńskiej z terenów polskich
  47. 1919 wrzesień 29, Warszawa. – Telegram Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do M. Zamoyskiego w sprawie nastrojów panujących wśród robotników i chłopów w Polsce
  48. 1919 październik 24, Warszawa. – Memoriał J. Hallera do Prezydium Rady Ministrów w sprawie wyekwipowania armii polskiej
  49. 1919 listopad 8, Paryż. – Telegram M. Jurystowskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie podpisania polsko-niemieckiej umowy gospodarczej
  50. 1919 listopad 17, Paryż. – List W. Grabskiego do J. Paderewskiego w sprawie przebiegu obrad i ustaleń Europejskiej Komisji. Węglowej paryskiej konferencji pokojowej
  51. 1919 listopad 22, Paryż. – Telegram M. Zamoyskiego do Ministerstwa Spraw zagranicznych RP w sprawie przyznania Polsce przez Ligę Narodów dwudziestopięcioletniego mandatu do administrowania terytorium Galicji Wschodniej
  52. 1919 listopad 28, Paryż. – Telegram M. Zamoyskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie możliwości zmiany niektórych postanowień w kwestii przyznanego Polsce przez Ligę Narodów dwudziestopięcioletniego mandatu do administrowania terytorium Galicji Wschodniej
  53. 1919 listopad 30, Paryż. – Telegram M. Zamoyskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie pilnego przesłania instrukcji odnośnie do możliwości zmiany niektórych postanowień w kwestii przyznanego Polsce przez Ligę Narodów dwudziestopięcioletniego mandatu do administrowania terytorium Galicji Wschodniej
  54. 1919 grudzień 3, Paryż. – Telegram M. Zamoyskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie decyzji Rady Najwyższej o przeniesieniu wszystkich pertraktacji polsko-niemieckich do Paryża
  55. 1919 grudzień 15, Warszawa. – List J. Paderewskiego do W. Rabskiego z podziękowaniami za pożegnanie po ustąpieniu przez niego ze stanowiska premiera
  56. 1920 maj 20. – Memoriał J. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Rosji Radzieckiej
  57. 1920 czerwiec, Riond Bosson, Morges. – Odezwa J. Paderewskiego do Polonii amerykańskiej przypominająca jej zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej (fragmenty)
  58. 1920 sierpień 6, Paryż. – List E. Piltza do I. Paderewskiego w sprawie starań Polski o pomoc militarną Francji i Wielkiej Brytanii
  59. 1920 sierpień po 26, Riond Bosson, Morges. – Telegram I. Paderewskiego do gen. M. Weyganda z gratulacjami z okazji zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
  60. 1920 wrzesień 4, Warszawa. – List S. Dąbrowskiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski
  61. 1920 wrzesień 15, Warszawa. – List S. Dąbrowskiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski i założeń jej polityki międzynarodowej
  62. 1920 październik 11, Warszawa. – Apel Polskiej Rady Narodowej Ziem Białoruskich do I. Paderewskiego w sprawie proponowanego układem pokojowym polsko-radzieckim oderwania części ziem białoruskich od Polski
  63. 1920 grudzień 1, Genewa. – List B. Winiarskiego do I. Paderewskiego w sprawie prac komisji Ligi Narodów nad przyjęciem w jej poczet Łotwy
  64. 1920 grudzień 13, Warszawa. – Telegram E. Sapiehy do I. Paderewskiego w sprawie treści odpowiedzi rządu polskiego na notę A. Joffe w kwestii ustalenia treści fragmentów układu pokojowego z Rosją Radziecką
  65. 1920 grudzień 19, Genewa. – List Komitetu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do I. Paderewskiego w sprawie pomocy finansowej dla polskich jeńców wojennych w Rosji Radzieckiej
  66. 1921 styczeń 12, Warszawa. – List S. Dąbrowskiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski w perspektywie ogólnoświatowej polityki finansowej
  67. 1921 marzec 3, Warszawa. – List W. Trąmpczyńskiego do I. Paderewskiego w sprawie przesłania do Stanów Zjednoczonych w celach propagandowych 4 000 egzemplarzy książki “Prawda o Górnym Śląsku”
  68. 1921 marzec 8 (?), Warszawa. – List K. Tetmajera do I. Paderewskiego z podziękowaniem za przekaz na potrzeby literackie
  69. 1921 marzec 25, Warszawa. – Telegram S. Dąbrowskiego do I. Paderewskiego w sprawie ogłoszenia przez Niemcy wyników plebiscytu na Górnym Śląsku w sposób je zniekształcający
  70. 1922 lipiec 29, Warszawa. – List R. Dmowskiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji politycznej w kraju przed wyborami parlamentarnymi
  71. 1924 marzec 4, Paso Robles. – List I. Paderewskiego do premiera W. Grabskiego w sprawie zasług Polonii amerykańskiej dla sprawy polskiej
  72. 1924 listopad 20, Katowice. – Przemówienie I. Paderewskiego do Ślązaków na bankiecie Rady Miejskiej Katowic o konieczności wydajnej pracy
  73. 1924 listopad 21, Poznań. – Przemówienie I. Paderewskiego do mieszkańców Wielkopolski z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego i obywatela honorowego m. Poznania przypominające ich zasługi dla sprawy polskiej
  74. 1925 listopad, Nowy Jork (?). – Wspomnienie I. Paderewskiego o zasługach T.W. Wilsona dla ludzkości
  75. 1925 grudzień po 20, Waszyngton. – Przemówienie I. Paderewskiego na uroczystości odznaczenia przywódców Polonii amerykańskiej orderem Polonia Restituta
  76. 1925 grudzień (?), Boston. – Przemówienie I. Paderewskiego w Century Club na temat praw Polski do Gdańska
  77. 1926 maj 16, Nowy Jork. – Przemówienie I. Paderewskiego w hotelu “Gotham” z okazji uzyskania honorowego członkostwa Legionu Amerykańskiego
  78. 1926 grudzień 17, Watykan. – List Piusa XI do I. Paderewskiego z błogosławieństwem papieskim
  79. 1928 marzec 31, Chicago. – Przemówienie I. Paderewskiego na spotkaniu poświęconym pamięci J. Smulskiego
  80. 1930 wrzesień 30, Nowy Jork. – Testament I. Paderewskiego złożony w rękopisie w Banku Morgana
  81. 1932 listopad po 29, Wenecja – Toast I. Paderewskiego do przyjaciół włoskich o polsko-włoskich więzach kulturowych
  82. 1934•listopad, Riond Bosson, Morges. -List I. Paderewskiego do przewodniczącego Dzielnicy Wielkopolskiej Towarzystwa Gimnastycznego Sokół o historycznych zasługach tej organizacji
  83. 1935 luty, Gorzuchowo k. Grudziądza. – List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski
  84. 1935 maj 15, Riond Bosson, Morges. – Telegram I. Paderewskiego do prezydenta RP I. Mościckiego w związku z pogrzebem J. Piłsudskiego, pierwszego Marszałka Polski
  85. 1935 czerwiec 24, Gorzuchowo k. Grudziądza. – List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski
  86. 1935 listopad 6, Nowy Jork. – Życzenia dla L Paderewskiego od przyjaciół amerykańskich z okazji siedemdziesięciopięciolecia urodzin
  87. 1936 styczeń 25, Gorzuchowo k. Grudziądza. – List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji wewnętrznej Polski
  88. 1936 luty 24, Praga. – List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie spotkania w Riond Bosson
  89. 1936 luty 28, Morges. – List I. Paderewskiego do W. Sieroszewskiego z podziękowaniem za wieczór z okazji 75 rocznicy jego urodzin i wyrazami wdzięczności dla organizatorów i wykonawców uroczystości
  90. 1936 marzec 6, Riond Bosson, Morges. – List I. Paderewskiego do W. Witosa, prezesa Stronnictwa Ludowego o patriotycznej postawie chłopów
  91. 1937 sierpień 26, Riond Bosson, Morges. – Oświadczenie I. Paderewskiego opublikowane w związku z powszechnym strajkiem chłopskim zorganizowanym przez Stronnictwo Ludowe w sierpniu 1937 roku
  92. 1937 wrzesień 26, Praga. – List W. Korfantego do I. Paderewskiego z prośbą o przyjęcie funkcji członka honorowego Prezydium Kongresu Założycielskiego Stronnictwa Pracy
  93. 1938 czerwiec 20, Warszawa. – List gen. W. Sikorskiego do I. Paderewskiego o sytuacji politycznej kraju w 1938 roku
  94. 1938 październik 4, Warszawa. – List prezydenta RP I. Mościckiego do I. Paderewskiego w związku z powrotem Śląska Zaolziańskiego do Rzeczypospolitej
  95. 1938 grudzień 28, Riond Bosson, Morges. – Życzenia noworoczne I. Paderewskiego dla W. Korfantego, prezesa Stronnictwa Pracy
  96. 1939 maj 18, New Haven (Connecticut). – Telegram I. Paderewskiego do J. Hallera z okazji zjazdu weteranów Błękitnej Armii w Bydgoszczy
  97. 1939 maj 23, Gorzuchowo k. Grudziądza. – List J. Hallera do I. Paderewskiego z podziękowaniami za telegram z okazji zjazdu weteranów Błękitnej Armii w Bydgoszczy
  98. 1939 czerwiec 14, Gorzuchowo k. Grudziądza. – List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie nastrojów panujących w społeczeństwie polskim w związku z napiętymi stosunkami z Niemcami
  99. 1939 lipiec 1, Parchanie k. Inowrocławia. – List W. Sikorskiego do I. Paderewskiego o konieczności stanowczej polityki wobec Trzeciej Rzeszy
  100. 1939 sierpień 29, Riond Bosson, Morges. – Przemówienie radiowe I. Paderewskiego do przyjaciół amerykańskich na temat agresywnej polityki Trzeciej Rzeszy
  101. 1939 sierpień, Riond Bosson, Morges. – Odezwa I. Paderewskiego do rodaków w kraju w związku z inwazją niemiecką na Czechosłowację wraz z apelem o poparcie Funduszu Obrony Narodowej i zobowiązaniem Paderewskiego do comiesięcznych wpłat
  102. 1939 wrzesień 1, Riond Bosson, Morges. – Telegram I. Paderewskiego do premiera Francji E. Daladiera w związku z agresją Trzeciej Rzeszy na Polskę
  103. 1939 wrzesień po 17, Riond Bosson, Morges. – Przemówienie radiowe I. Paderewskiego nadane do Francuzów w związku z agresją niemiecką i sowiecką na Polskę
  104. 1939 wrzesień 21, Riond Bosson, Morges. – Apel I. Paderewskiego do opinii świata w sprawie agresji hitlerowsko-bolszewickiej na ziemie Rzeczypospolitej
  105. 1939 wrzesień 23, Riond Bosson, Morges – Wywiad prasowy Paderewskiego z podziękowaniem dla Szwajcarów za życzliwość dla Polski
  106. 1939 wrzesień 29, Riond Bosson, Morges. – Odezwa I. Paderewskiego do wychodźstwa polskiego we Francji w sprawie antypolskiego sojuszu Hitler-Stalin
  107. 1939 wrzesień 29, Riond Bosson, Morges. – Przemówienie radiowe I. Paderewskiego do przyjaciół amerykańskich
  108. 1939 wrzesień 29, Riond Bosson, Morges. – Wywiad I. Paderewskiego dla “The Christian Science Monitor” nt. wkładu Polaków do cywilizacji światowej
  109. 1939 październik 8. – List I. Paderewskiego do J. Hallera w sprawie jego planowanego przyjazdu do Stanów Zjednoczonych i założenia komitetu pomocy dla Polski
  110. 1939 październik 13, Paryż. – List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie jego planowanego przyjazdu do Stanów Zjednoczonych i założenia komitetu pomocy dla Polski
  111. 1939 październik 18, Riond Bosson, Morges. – Odezwa I. Paderewskiego do Polonii Amerykańskiej w związku z wizytą w Stanach Zjednoczonych gen. J. Hallera
  112. 1939 październik 18, Riond Bosson, Morges. – Odezwa I. Paderewskiego do weteranów Armii Polskiej we Francji w związku z wizytą w Stanach Zjednoczonych gen. J. Hallera
  113. 1939 październik 19. – List I. Paderewskiego do J. Hallera w sprawie założenia komitetu pomocy dla Polski i dotychczasowej reakcji Polonii amerykańskiej
  114. 1939 grudzień 3, Riond Bosson, Morges. – Telegram I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego w sprawie członkostwa w Radzie Narodowej
  115. 1939 grudzień 10, Genewa. – Przemówienie I. Paderewskiego do przyjaciół pracujących w Lidze Narodów o nowej misji tej organizacji
  116. 1939 grudzień 19, Paryż. – List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie jego planowanego przyjazdu do Stanów Zjednoczonych
  117. 1939 grudzień, Riond Bosson, Morges. – List I. Paderewskiego do ks. kardynała A. Hlonda, prymasa Polski, z podziękowaniem za życzenia świąteczne
  118. 1940 styczeń 12, Riond Bosson, Morges. – List I. Paderewskiego do marszałka Ph. Petaina z informacją o pobycie w Paryżu
  119. 1940 styczeń 23, Paryż. – Przemówienie I. Paderewskiego na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
  120. 1940 styczeń 29, Riond Bosson, Morges. – Przemówienie radiowe I. Paderewskiego do Anglików z prośbą o wsparcie The Polish Relief Fund
  121. 1940 styczeń 29, Riond Bosson, Morges. – Przemówienie radiowe I. Paderewskiego do Polaków w Stanach Zjednoczonych, Amerykanów i Anglików z prośbą o pomoc i z nadzieją zwycięstwa sojuszników nad agresorami (fragment)
  122. 1940 luty 21, Los Angeles. – List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie przebiegu zbiórki funduszy na pomoc dla Polski
  123. 1940 marzec 1, Los Angeles. – List J. Hallera do I. Paderewskiego w sprawie przebiegu zbiórki funduszy na pomoc dla Polski
  124. 1940 kwiecień 16, Riond Bosson, Morges. – Przemówienie radiowe I. Paderewskiego do Amerykanów w sprawie pomocy charytatywnej dla Polski
  125. 1940 maj 3, Paryż. – Przemówienie I. Paderewskiego dla radia francuskiego z okazji Święta Narodowego 3 Maja
  126. 1940 maj (?) – Przemówienie I. Paderewskiego wygłoszone na spotkaniu poświęconym przyjaźni francusko-angielskiej
  127. 1940 czerwiec 22, Riond Bosson, Morges. – List I. Paderewskiego do gen. H. Guisana w sprawie internowanych żołnierzy polskich
  128. 1940 lipiec 1, Riond Bosson, Morges. – List I. Paderewskiego do gen. H. Guisana z prośbą o pomoc dla internowanych w Szwajcarii żołnierzy polskich
  129. 1940 lipiec 6, Genewa. – Odpowiedź gen. H. Guisana na list I. Paderewskiego z 1 lipca
  130. 1940 lipiec 7, Riond Bosson, Morges.- List I. Paderewskiego do marszałka Ph. Petaina w sprawie misji S. Strakacza
  131. 1940 lipiec 8, Riond Bosson, Morges. – Odezwa I. Paderewskiego do żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii
  132. 1940 sierpień 26, Riond Bosson, Morges. – List I. Paderewskiego do marszałka Ph. Petaina z prośbą o pomoc dla S. Strakacza i tranzytu polskiego złota
  133. 1940 październik 3, Londyn. – List prezydenta W. Raczkiewicza do I. Paderewskiego w sprawie lipcowego kryzysu gabinetowego
  134. 1940 październik 11, Estoril. – List I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego w sprawie podróży do Stanów Zjednoczonych
  135. 1940 październik 24. – List I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego i ministra A. Zaleskiego w sprawie kandydatury S. Strakacza na ambasadora RP w Waszyngtonie
  136. 1940 listopad 5, SS Excambion. – Telegram gratulacyjny I. Paderewskiego do prezydenta F.D. Roosevelta z okazji reelekcji
  137. 1940 listopad 6, Nowy Jork. – Przemówienie powitalne I. Paderewskiego skierowane do Polonii Amerykańskiej, w chwili przybycia do USA
  138. 1940 listopad 6, Nowy Jork. – List B. Wieniawy-Długoszowskiego do I. Paderewskiego z powitaniem go na ziemi amerykańskiej
  139. 1940 listopad 10, Nowy Jork. – Pismo S. Strakacza do ministra spraw zagranicznych A. Zaleskiego odrzucające propozycję objęcia stanowiska radcy ambasady
  140. 1940 listopad 12, Nowy Jork. – List H. Morgenthau’a do I. Paderewskiego w sprawie uchodźców czekających w Portugalii na możliwość ewakuacji do Stanów Zjednoczonych
  141. 1940 listopad 19, Nowy Jork. -Apel Paderewskiego do Amerykanów z wezwaniem do udzielania pomocy Wielkiej Brytanii, opublikowany w “Dzienniku Związkowym”
  142. 1940 listopad 21, Nowy Jork. – Odezwa I. Paderewskiego do Rady Polonii Amerykańskiej w Chicago, zawierająca program jego pracy na terenie USA
  143. 1940 grudzień 5, Londyn. – List prezydenta RP W. Raczkiewicza do I. Paderewskiego o konieczności zaktywizowania pomocy charytatywnej dla kraju i rodaków deportowanych przez władze sowieckie
  144. 1940 grudzień 18, Nowy Jork. – Telegram I. Paderewskiego do F. Świetlika w sprawie działalności Rady Polonii
  145. 1940 grudzień 20. – Orędzie wigilijne I. Paderewskiego do Polaków w Ameryce z apelem o pomoc dla rodaków w kraju
  146. 1940 grudzień 29, Nowy Jork. – Telegram I. Paderewskiego do F.D. Roosevelta z aprobatą jego przemówienia z nocy 29 grudnia 1940 r.
  147. 1940 grudzień, Nowy Jork. – Wypowiedź radiowa I. Paderewskiego w sprawie potrzeby zjednoczenia narodów w walce z hitleryzmem
  148. 1941 styczeń 7, Waszyngton. – List prezydenta F.D. Roosevelta do I. Paderewskiego będący odpowiedzią na jego telegram z 29 grudnia 1940 r.
  149. 1941 styczeń 8, Nowy Jork. – Odezwa I. Paderewskiego do marynarzy statków polskich przebywających w porcie nowojorskim
  150. 1941 styczeń 10, Nowy Jork. – List I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego o sytuacji wśród Polonii amerykańskiej
  151. 1941 styczeń 11, Nowy Jork. – List I. Paderewskiego do F. Świetlika w sprawie obrad Rady Polonii Amerykańskiej
  152. 1941 styczeń 19, Nowy Jork. – Orędzie I. Paderewskiego do kongresmenów i przedstawicieli Polonii Amerykańskiej obecnych na przyjęciu wydanym przez Klub Paderewskiego w Waszyngtonie
  153. 1941 styczeń 29, Nowy Jork. – Przemówienie radiowe J. Paderewskiego do Polaków w Stanach Zjednoczonych wyrażające wiarę w zwycięstwo
  154. 1941 styczeń 31, Nowy Jork. – Odezwa Paderewskiego do przyjaciół Amerykanów
  155. 1941 luty 4, Waszyngton. – List prezydenta F.D. Roosevełta do I. Paderewskiego z gratulacjami z okazji osiemdziesięciolecia urodzin i pięćdziesięciolecia oierwszego koncertu w Stanach Zjednoczonych
  156. 1941 luty 8, Palm Beach. – List I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego na temat sytuacji w Radzie Polonii i organizowania pomocy finansowej dla kraju
  157. 1941 luty 16, Palm Beach. -List I. Paderewskiego do J. Ciechanowskiego z pierwszymi wskazówkami dotyczącymi jego pracy na stanowisku ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych
  158. 1941 luty 18, Palm Beach. – List I. Paderewskiego do J. Darzyńskiego z wyrazami uznania dla jego sukcesów w armii amerykańskiej jako przedstawiciela Polonii
  159. 1941 luty 21, Waszyngton. – List prezydenta F.D. Roosevelta do I. Paderewskiego w sprawie dostaw kredytowych dla Polski
  160. 1941 luty 24, Waszyngton. – List ambasadora J. Ciechanowskiego do I. Paderewskiego w sprawie sytuacji w ambasadzie RP w Waszyngtonie
  161. 1941 luty 25, Palm Beach. – List I. Paderewskiego do ks. A. Syskiego z wyrazami uznania dla inicjatywy zorganizowania Pierwszego Zjazdu Homiletycznego w Detroit
  162. 1941 marzec 5, Palm Beach. – List I. Paderewskiego do H. Wołowskiej z podziękowaniem za pomoc dla polskich jeńców wojennych
  163. 1941 marzec 8, Palm Beach. – Przemówienie I. Paderewskiego na przyjęciu w “El Mirasol”, nagrane na płycie, z którego dochód był przeznaczony na ofiary wojny w Polsce
  164. 1941 marzec 26, Okręt USA “Potomac”. – Telegram prezydenta F.D. Roosevelta do I. Paderewskiego z pozytywną oceną jego wystąpień
  165. 1941 kwiecień 2, Newcastle. – Telegram gen. W. Sikorskiego do I. Paderewskiego z informacją o przyjeździe do Palm Beach razem z S. Mikołajczykiem
  166. 1941 kwiecień 3, Palm Beach. – List I. Paderewskiego do S. Mikołajczyka z zaproszeniem do Palm Beach w celu omówienia zmian w statucie Rady Narodowej
  167. 1941 kwiecień 10, Nowy Jork. – List Zarządu Stowarzyszenia Polskich Pracowników Naukowych w Ameryce im. T. Kościuszki do I. Paderewskiego z życzeniami z okazji Złotego Jubileuszu jego pierwszego występu w Ameryce
  168. 1941 kwiecień 13, Palm Beach. – Przemówienie I. Paderewskiego na powitanie gen. W. Sikorskiego, premiera i Naczelnego Wodza, przebywającego na Florydzie
  169. 1941 kwiecień 13, Palm Beach. – Przemówienie gen. W. Sikorskiego wygłoszone podczas wizyty u I. Paderewskiego
  170. 1941 kwiecień 13, Palm Beach. – Przemówienie S. Mikołajczyka wygłoszone podczas spotkania u I. Paderewskiego
  171. 1941 kwiecień 13, Palm Beach. – Odpowiedź I. Paderewskiego na wystąpienie S. Mikołajczyka podczas spotkania w Palm Beach
  172. 1941 [ok. kwiecień 17, Palm Beach]. – List I. Paderewskiego do Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z podziękowaniem za wydelegowanie gen. W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka do USA, z oceną ich misji oraz oceną prac Rady
  173. 1941 kwiecień 17, Palm Beach. – Odezwa I. Paderewskiego do Polonii Amerykańskiej z poparciem dla gen. W. Sikorskiego, w związku z jego wizytą w USA
  174. 1941 kwiecień 21, Palm Beach. – Adres I. Paderewskiego do Zjazdu duchowieństwa polskiego w Detroit
  175. 1941 kwiecień 29, Palm Beach.- List I. Paderewskiego do ks. prałata Z. Kaczyńskiego o rezultatach pierwszej wizyty gen. W. Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych
  176. 1941 maj (?), Nowy Jork. – Telegram I. Paderewskiego do prezydenta F.D. Roosevelta z okazji ogłoszenia przez niego czterech podstawowych zasad wolności
  177. 1941 maj 1, Palm Beach. – List I. Paderewskiego do J. Horodyskiego na temat pobytu kuracyjnego na Florydzie
  178. 1941 maj 3, Palm Beach. – List I. Paderewskiego do gen. W. Sikorskiego w związku z owocnym zakończeniem jego wizyty w USA
  179. 1941 maj 5, Nowy Jork. – List gen. W. Sikorskiego do I. Paderewskiego z wyrazami przyjaźni
  180. 1941 maj 7, Palm Beach. – Przemówienie pożegnalne I. Paderewskiego do mieszkańców Palm Beach, nadane przez radio w chwili wyjazdu do Nowego Jorku (nagrane też na płytę)
  181. 1941 [po 16 maja], Nowy Jork. – Odezwa I. Paderewskiego do Polonii Amerykańskiej w sprawie poparcia Funduszu Obrony Narodowej USA
  182. 1941 maj 19, Waszyngton. – List sekretarza skarbu H. Morgenthau’a do I. Paderewskiego z podziękowaniem za popularyzację Defense Savings Bonds
  183. 1941 czerwiec 1, Londyn. – List prezydenta W. Raczkiewicza do I. Paderewskiego z oceną amerykańskiej podróży gen. W. Sikorskiego
  184. 1941 czerwiec 22, Oak Ridge, N.Y. – Przemówienie I. Paderewskiego na Zjeździe Weteranów Armii Polskiej w Ameryce z okazji dwudziestolecia istnienia ich organizacji
  185. 1941 czerwiec 26, Nowy Jork. – List I. Paderewskiego do Z. Karpińskiego z referencjami dla prof. Z. Stojowskiego i dr. E. Korwina-Lewińskiego
  186. 1941 czerwiec 27, Nowy Jork. – Wstęp I. Paderewskiego do Albumu Wojska Polskiego pl. “Za Naszą i Waszą Wolność”

Bibliografia Ignacego Jana Paderewskiego (Katarzyna Janczewska-Sołomko)

Indeks nazwisk

Indeks nazw geograficznych

Spis dokumentów

Dodatkowe informacje

ISBN

83-88973-09-6

Okładka

twarda