„Kraj jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próżnujących” – walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII wieku

////„Kraj jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próżnujących” – walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII wieku

„Kraj jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próżnujących” – walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII wieku

48,00 

Monika Maludzińska

XVIII-wieczni myśliciele, krytykując ówczesny system sprawowania władzy i bezczynność rządzących, prezentowali tragiczne konsekwencje tych zjawisk, w tym zbiorową i indywidualną pauperyzację, i domagali się reform w zakresie szkolnictwa oraz higieny i zdrowotności. Reformy miały wyprowadzić Rzeczpospolitą z kryzysu ekonomicznego i przywrócić jej dawną świetność. Polscy działacze podkreślali pierwszorzędną rolę państwa w organizacji opieki społecznej, podczas gdy Kościół miał pełnić funkcję pomocniczą.

Kategoria:

Opis

Monika Maludzińska

XVIII-wieczni myśliciele, krytykując ówczesny system sprawowania władzy i bezczynność rządzących, prezentowali tragiczne konsekwencje tych zjawisk, w tym zbiorową i indywidualną pauperyzację, i domagali się reform w zakresie szkolnictwa oraz higieny i zdrowotności. Reformy miały wyprowadzić Rzeczpospolitą z kryzysu ekonomicznego i przywrócić jej dawną świetność. Polscy działacze podkreślali pierwszorzędną rolę państwa w organizacji opieki społecznej, podczas gdy Kościół miał pełnić funkcję pomocniczą.

ISBN 978-83-7543-382-1

Warszawa 2015, B5, ss. 313 + il. cz.-b. i kolor. 24

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Główne kierunki walki z ubóstwem w zachodnioeuropejskiej myśli filozoficznej do drugiej połowy XVIII wieku

Starożytność
Wczesne chrześcijaństwo (I-V w.)
Średniowiecze
Czasy nowożytne – wiek XVI
Wiek XVII
Wiek XVIII

Rozdział II. Przyczyny i konsekwencje ubóstwa w polskiej myśli filozoficzno-społecznej drugiej połowy XVIII wieku

 1. Dominująca pozycja magnaterii i nieskuteczność polityki władz w walce z żebractwem; bierna postawa szlachty
  2. Niedostrzeganie wartości pracy i brak poszanowania dla pracujących
  3. Załamanie się gospodarki kraju
  3.1. Kryzys rolnictwa – niedola i zbiegostwo chłopów
  3.2. Kryzys rzemiosła i handlu wewnętrznego, ujemny bilans w handlu zagranicznym – ubóstwo mieszczan
  4. Niewłaściwy system edukacji
  4.1. Negatywny wpływ rodziców na wychowanie dzieci
  5. Brak warunków rozwoju dla ludzi wykształconych; zmarnowane talenty
  6. Wzrost bezrobocia i masowy napływu ubogich do Warszawy; trudności ze znalezieniem pracy
  7. Lenistwo i czynniku mu sprzyjające
  8. Wzrost liczby szpitali i niewłaściwa ich organizacja; brak domów poprawy
  9. Rozdawnictwo jałmużny – niewłaściwie pojmowana dobroczynność. Spadek liczby darowizn na cele dobroczynne
  10. Inne przyczyny ubóstwa
  10.1. Patologia rodziny
  10.2. Sieroctwo i wdowieństwo
  10.3. Brak placówek opieki dla weteranów wojennych
  10.4. Choroba i starość
  10.5. Alkoholizm i hazard
  10.6. Ludzka naiwność i długi
  11. Przyczyny ubóstwa wśród Żydów
  12. Konsekwencje ubóstwa
  12.1. Depopulacja i upadek kraju
  12.2. Spadek atrakcyjności Warszawy; naruszenie spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców
  12.3. Wzrost przestępczości
  Przestępczość wśród Żydów i Cyganów
  12.4. Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych

Rozdział III. Okres wielkich reform – propozycje walki z ubóstwem i organizacji pomocy społecznej w świetle opinii publicystów epoki stanisławowskiej

 1. Postulat I. Zaktywizowanie władz
  2. Postulat II. Dostrzeżenie wartości pracy i poszanowanie dla pracujących; zwiększenie liczby dni pracy
  3. Postulat III. Zwiększenie produkcji krajowej
  3.1. Zmiana położenia chłopów i odbudowa rolnictwa
  3.2. Zmiana położenia mieszczan i rozbudowa manufaktur
  3.3. Budowa domów pracy przymusowej i wykorzystanie żebraków do robót publicznych
  3.4. Zmobilizowanie do rzetelniejszej pracy ludzi luźnych i służących
  3.5. Propozycje zajęć dla ludzi starych
  3.6. Propozycje zajęć dla żołnierzy i weteranów wojennych
  3.7. Propozycje zajęć dla szlachty
  3.8. Ratunek i wsparcie dla ludzi pióra
  3.9. Propozycje zajęć dla duchownych
  4. Postulat IV. Reforma edukacji
  4.1. Główne cele reformy edukacji
  4.2. Cele i program nauczania chłopów
  4.3. Cele i program nauczania mieszczan
  4.4. Cele i program nauczania szlachty
  4.5. Edukacja dziewcząt 4.6. Sieć szkół, nauczyciele, podręczniki
  4.7. Rola rodziców w edukacji dzieci
  5. Postulat V. Reforma szpitalnictwa
  5.1. Cele reformy szpitalnictwa
  5.2. Organizacja opieki nad sierotami i ubogimi dziewczętami oraz weteranami i inwalidami wojennymi
  5.3. Nadzór państwa nad szpitalami
  6. Postulat VI. Powołanie świeckich władz administracyjnych do walki z żebractwem
  6.1. Powołanie lustratorów ubogich
  6.2. Stworzenie funduszu dla potrzebujących i powołanie tzw. dozorcy ubogich
  6.3. Prawny obowiązek opieki nad krewnymi i członkami lokalnej społeczności
  6.4. Magazyny żywnościowe i pomoc materialna dla ofiar kataklizmów
  6.5. Nadanie praw sierotom i zabezpieczenie dzieci od utraty spadku po rodzicach
  7. Postulat VII. Zaktywizowanie obywateli do wspomagania świeckich inicjatyw dobroczynnych
  7.1. Apel o zaprzestanie rozdawania jałmużny okolicznościowej
  7.2. Apel o pośrednie akty darowizny na rzecz ubogich
  7.3. Warunki skuteczności pomocy społecznej
  8. Postulat VIII. Zmiany w systemie karnym: wprowadzenie zakazu żebrania i zaostrzenie kar wobec ludzi luźnych
  8.1. Wprowadzenie zakazu żebrania i usprawnienie wymiaru sprawiedliwości
  8.2. Kara śmierci
  8.3. Umieszczanie w domach pracy przymusowej
  8.4. Werbunek do wojska
  8.5. Zaostrzenie kar wobec osób stosujących przemoc domową
  9. Postulat IX. Metody walki z ubóstwem i żebractwem wśród Żydów i Cyganów

Zakończenie

Abstract

Bibliografia

Aneksy

 1. Formy walki z żebractwem i opieka nad potrzebującymi w wybranych krajach Europy Zachodniej w relacjach polskich publicystów doby stanisławowskiej
  2. Słownik najważniejszych uczestników dyskursu publicystycznego epoki stanisławowskiej

Indeks osób

Spis ilustracji

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-382-1

Okładka

twarda