Biblioteka Epoki Nowożytnej 4/I/2016 Liberum veto

//////Biblioteka Epoki Nowożytnej 4/I/2016 Liberum veto

Biblioteka Epoki Nowożytnej 4/I/2016 Liberum veto

38,00 

Czwarty zeszyt czasopisma podejmuje kwestię funkcjonowania liberum veto w polskim życiu politycznym od XVI do XVIII stulecia.

Opis

Czwarty zeszyt czasopisma podejmuje kwestię funkcjonowania liberum veto w polskim życiu politycznym od XVI do XVIII stulecia.

ISSN 2392-0955

Warszawa 2016, B5, ss. 217

Spis treści

 

Wstęp (Urszula Kosińska)

Przemysław Gawron, Unamitas czy pluritas votorum? Tryb podejmowania uchwał w zgromadzeniu stanowym w Europie XVI-XVII wieku

Wacław Uruszczak, Podejmowanie uchwał na sejmie walnym koronnym w pierwszej połowie XVI wieku

Jolanta Choińska-Mika, Zwycięstwo liberum veto na sejmach za Jana Kazimierza (1648-1668)

Robert Kołodziej, Prawo do protestu w praktyce sejmowej i sejmikowej w czasach Jana III Sobieskiego

Michał Zwierzykowski, Liberum veto w praktyce wielkopolskiej działalności sejmikowej w czasach saskich

Urszula Kosińska, Liberum veto, jako narzędzie niszczenia sejmów przez państwa ościenne w czasach Augusta II

Tomasz Szwaciński, Finał sejmu 1754 r. w relacjach rosyjskich i brytyjskich.

Artykuły recenzyjne i recenzje

Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014(Zbigniew Hundert)

Władysław Konopczyński, Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej , red. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Ośrodek Mysli Politycznej, Muzeum Historii Polski, Kraków-Warszawa 2014 (Dorota Dukwicz)

Dorota Dukwicz, Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772-1775), Instytut Historii PAN, Warszawa 2015 (Urszula Kosińska)

 

Wytyczne dla autorów